Strona główna

Regulamin Krajowej Rady Prokuratorów

 

Załącznik do uchwały Nr 2  /2016

Krajowej Rady Prokuratorów

z dnia 25 maja 2016 r.

 

REGULAMIN

KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zwana dalej „Krajową Radą Prokuratorów”, wykonując czynności przewidziane w ustawach, działa na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2. 1. Krajowa Rada prokuratorów działa na posiedzeniach plenarnych zwanych dalej „posiedzeniami”.

2. Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia i trwa 2 lata.

3. Prokurator Generalny zwołuje posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów i im przewodniczy.

§ 3. 1. Pierwszym Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów jest Prokurator Krajowy.

2. Na pierwszym posiedzeniu Krajowa Rada Prokuratorów powołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz rozpatruje sprawy zamieszczone w ustalonym przez Przewodniczącego porządku obrad.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza przeprowadza się oddzielnie na każdą z funkcji.

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, w każdym kolejnym głosowaniu wyklucza się kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

§ 4. 1. Zwolnienie z funkcji Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza następuje z chwilą:

1) wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Prokuratorów,

2) rezygnacji z funkcji,

3) odwołania przez Krajową Radę Prokuratorów.

2. Odwołanie przez Krajową Radę Prokuratorów z funkcji wymienionej w ust. 1 następuje na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków Krajowej Rady Prokuratorów, bezwzględną większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.

3. Osoba rezygnująca z funkcji wykonuje swoje obowiązki do czasu przyjęcia tej rezygnacji przez Przewodniczącego.

4. W przypadku zwolnienia z funkcji wymienionej w ust. 1, Krajowa Rada Prokuratorów dokonuje wyboru uzupełniającego na podstawie § 3 ust. 3 i 4.

§ 5. 1. Przewodniczący reprezentuje Krajową Radę Prokuratorów oraz organizuje jej pracę, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów, przewodniczy obradom i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem,

2) podpisuje uchwały Krajowej Rady Prokuratorów

3) kieruje pracami Prezydium Krajowej Rady Prokuratorów,

4) podpisuje pisma w imieniu Krajowej Rady Prokuratorów,

5) współpracuje z prasą.

2. Jeżeli zaistnieje potrzeba pilnego wyrażenia opinii przez Krajową Radę Prokuratorów Przewodniczący może zarządzić uzgodnienie stanowisk przez jej członków w trybie obiegowym.

3. Pierwszy Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów:

1) podczas nieobecności Przewodniczącego wykonuje w jego zastępstwie czynności wymienione w ust. 1 i 2.

2) z upoważnienia Przewodniczącego wykonuje inne czynności związane z działalnością Krajowej Rady Prokuratorów.

4. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Krajowej Rady Prokuratorów:

1) zastępują Przewodniczącego i Pierwszego Wiceprzewodniczącego w przypadku ich nieobecności;

2) wykonują inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego lub Pierwszego Wiceprzewodniczącego.

5. Sekretarz Krajowej Rady Prokuratorów zapewnia zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce „Krajowa Rada Prokuratorów” informacji o planowanym terminie, miejscu i projekcie porządku obrad posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów oraz komunikatu z posiedzenia, a także, z upoważnienia Przewodniczącego, udziela informacji prasie.

§ 6. W przypadku nieobecności osób wymienionych w § 5 posiedzeniom Krajowej Rady Prokuratorów przewodniczy i podpisuje w jej imieniu pisma najstarszy wiekiem członek Krajowej Rady Prokuratorów.

§ 7. 1. Przewodniczący, Pierwszy Wiceprzewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz tworzą Prezydium Krajowej Rady Prokuratorów, zwane dalej „Prezydium”, któremu przewodniczy Prokurator Generalny.

2. Prezydium zapewnia właściwe funkcjonowanie Krajowej Rady Prokuratorów w okresach między jej posiedzeniami.

3. Krajowa Rada Prokuratorów może uchwałą przekazać Prezydium uprawnienia w zakresie rozpatrywania spraw pilnych w okresach między posiedzeniami.

§ 8. 1. Krajowa Rada Prokuratorów obraduje na posiedzeniach, zwoływanych z inicjatywy Przewodniczącego, Pierwszego Wiceprzewodniczącego lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków Krajowej Rady Prokuratorów.

2. Obecność członków Krajowej Rady Prokuratorów na posiedzeniu jest obowiązkowa. Potwierdzeniem obecności jest złożenie podpisu na liście obecności.

3. O planowanej nieobecności członek Krajowej Rady Prokuratorów powiadamia Przewodniczącego lub Pierwszego Wiceprzewodniczącego.

§ 9. 1. Koszty działalności Krajowej Rady Prokuratorów finansowane są ze środków budżetowych przeznaczonych dla Prokuratury Krajowej. Obsługę finansowo-administracyjną Krajowej Rady Prokuratorów zapewnia Prokuratura Krajowa.

2. Obsługę kancelaryjną Krajowej Rady Prokuratorów i Prezydium zapewnia Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej.

§ 10. 1. Krajowa Rada Prokuratorów rozpatruje sprawy, przedstawione na piśmie przez jej członków oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie ustawowych kompetencji.

2. Członek Krajowej Rady Prokuratorów może przedstawić sprawę do rozpatrzenia także ustnie do protokołu posiedzenia.

3. Przewodniczący wzywa do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego pisma, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1) nie załączono do niego dokumentów wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia sprawy;

2) pismo nie zawiera uzasadnienia lub zachodzi innego rodzaju brak uniemożliwiający rozpatrzenie sprawy.

4. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, Przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez biegu ze skutkiem określonym w ust. 6, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania osobę, od której pochodzi pismo.

5. Pozostawieniu bez biegu podlegają także pisma w sprawach nienależących do kompetencji Krajowej Rady Prokuratorów, w sprawach bezprzedmiotowych oraz pochodzących od podmiotów nieuprawnionych. W takich przypadkach informuje się osobę, od której pochodzi pismo o przyczynie pozostawienia go bez biegu.

6. Pozostawienie pisma bez biegu nie podlega zaskarżeniu. Przewodniczący może przyjąć kolejne pismo w tej samej sprawie do rozpatrzenia przez Krajową Radę Prokuratorów.

7. Okoliczności stanowiące informacje niejawne nie są brane pod uwagę przez Krajową Radę Prokuratorów, jeżeli nie zostały przedstawione w sposób przewidziany prawem. Przewodniczący zawiadamia o tym podnoszącego taką okoliczność.

§ 11. 1. Korespondencja do członków Krajowej Rady Prokuratorów może być przekazywana pocztą elektroniczną na adres wskazany Sekretarzowi.

2. Informację o terminie i miejscu posiedzenia oraz o projekcie porządku obrad zamieszcza się także na stronie internetowej Krajowej Rady Prokuratorów.

3. Wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma lub zaproszenia na posiedzenie doręcza się adresatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu dokonuje pracownik wyznaczony do obsługi Krajowej Rady Prokuratorów.

 

Posiedzenia Rady

 

§ 12. 1. Porządek obrad posiedzeń ustala Prezydium uwzględniając uzasadnione wnioski innych członków Krajowej Rady Prokuratorów.

2. Projekt porządku obrad Sekretarz doręcza członkom Krajowej Rady Prokuratorów wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia oraz niezbędnymi materiałami w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

3. Członkowie Krajowej Rady Prokuratorów mogą przed terminem posiedzenia składać wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

4. Decyzję w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad podejmuje Przewodniczący.

§ 13. 1. Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Krajowej Rady Prokuratorów, zapraszać na posiedzenia osoby spoza Krajowej Rady Prokuratorów.

2. Osoby zaproszone nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 14. 1. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały Krajowej Rady Prokuratorów zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Krajowej Rady Prokuratorów.

3. Głosowanie jest jawne. Na żądanie chociażby jednego członka Krajowej Rady Prokuratorów Przewodniczący zarządza głosowanie w przedmiocie sposobu głosowania.

4. W przypadku równiej liczby ważnych głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Przewodniczącego.

5. Liczbę oddanych głosów oblicza sekretarz, a pod jego nieobecność inny członek Krajowej Rady Prokuratorów wyznaczony przez Przewodniczącego.

6. Głosowanie tajne przeprowadza oraz oblicza oddane głosy wybrana w tym celu komisja w składzie co najmniej trzech członków Krajowej Rady Prokuratorów, której przewodniczy jeden z członków komisji. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji.

7. W przypadku równiej liczby ważnych głosów w głosowaniu tajnym decyduje Przewodniczący.

8. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad głosowania lub ustalania jego wyników albo ujawnienia nowych istotnych okoliczności w danej sprawie, na podstawie uchwały Krajowej Rady Prokuratorów podjętej na pisemny wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów, złożony w terminie przewidzianym dla zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.

9. W wyjątkowych wypadkach Krajowa Rada Prokuratorów może uwzględnić wniosek o powtórzenie głosowania złożony po terminie przewidzianym dla zgłaszania zastrzeżeń, chyba że ponowne rozpatrzenie sprawy jest bezprzedmiotowe.

§ 15. 1. Uchwały Krajowej Rady Prokuratorów nie wymagają sporządzenia pisemnego uzasadnienia, chyba że Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów zarządzi inaczej.

2. Uzasadnienie uchwały sporządza referent sprawy lub inny członek Krajowej Rady Prokuratorów wyznaczony przez Przewodniczącego.

3. Uzasadnienie uchwały podpisuje osoba, która je sporządziła.

4. Na wniosek osoby, której dotyczy sprawa doręcza się jej potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis uchwały z uzasadnieniem, o ile zostało sporządzone.

5. W przypadku stwierdzenia w treści uchwały lub jej uzasadnieniu oczywistych omyłek pisarskich Przewodniczący wydaje zarządzenie o ich sprostowaniu.

§ 16. 1. Z posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów sporządza się protokół.

2. Protokół posiedzenia sporządza pracownik wyznaczony do obsługi Krajowej Rady Prokuratorów. Protokół podpisują Przewodniczący i protokolant. Z upoważnienia Przewodniczącego protokół może podpisać inny członek Prezydium.

3. W protokole posiedzenia zamieszcza się:

1) listę osób biorących udział w posiedzeniu,

2) przyjęty porządek obrad,

3) informację o uczestnictwie osoby spoza Krajowej Rady Prokuratorów,

4) zwięzłą relację z przebiegu posiedzenia, w tym treść zgłoszonych wniosków oraz skrót wypowiedzi członków Krajowej Rady Prokuratorów i zaproszonych osób, chyba że Przewodniczący zarządzi inaczej.

4. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów podejmuje decyzję o utrwaleniu przebiegu posiedzenia za pomocą środków audiowizualnych. W takim wypadku nośnik elektroniczny stanowi załącznik do protokołu.

5. Uchwała podjęta przez Krajową Radę Prokuratorów stanowi załącznik do protokołu posiedzenia, chyba że jej pełna treść została zamieszczona w protokole.

6. Protokół jest wykładany do wglądu członkom Krajowej Rady Prokuratorów w jej siedzibie, niezwłocznie po jego sporządzeniu i podpisaniu, nie później niż siódmego dnia po posiedzeniu. Protokół, na żądanie członka Krajowej Rady Prokuratorów, jest przesyłany mu korespondencją zwykłą lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych albo teleinformatycznych.

7. Przy braku zastrzeżeń, które można zgłosić w terminie 7 dni od dnia udostępnienia protokołu, protokół uznaje się za przyjęty, co podlega odnotowaniu przez Sekretarza w protokole tego posiedzenia.

8. Wniesione zastrzeżenia omawia się i poddaje pod głosowanie na następnym posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratorów.

9. Przewodniczący zarządza publikację komunikatu z posiedzenia na stronie internetowej Krajowej Rady Prokuratorów następnego dnia po przyjęciu protokołu.

10. Przewodniczący zarządza także zamieszczenie treści podjętych uchwał i uzasadnień oraz komunikatów na stronie internetowej Krajowej Rady Prokuratorów.

11. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów, zarządzić sporządzenie komunikatu z przebiegu jej prac między posiedzeniami.

 

 

 

Postępowanie Krajowej Rady Prokuratorów w sprawach osobowych

 

§ 17. Za sprawy osobowe uważa się sprawy indywidualne wynikające z przepisów ustaw, a w szczególności dotyczące:

1) opiniowania kandydatur członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego;

2) opiniowania wniosków o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez niego 67 roku życia albo po osiągnięciu przez niego wieku przewidzianego w art. 69 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.);

3) opiniowania kandydatur na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawionych przez Prokuratora Generalnego.

§ 18. 1. W sprawach osobowych uczestnikiem postępowania przed Krajową Radą Prokuratorów jest osoba, której praw lub obowiązków dotyczyć ma uchwała Krajowej Rady Prokuratorów.

2. Uczestnika postępowania należy poinformować o terminie posiedzenia, na którym będzie rozpoznawana jego sprawa.

§ 19. 1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Krajową Radę Prokuratorów doręcza się uczestnikom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Pisma adresowane do prokuratorów doręcza się za pośrednictwem ich bezpośrednich przełożonych.

2. Uchwały Krajowej Rady Prokuratorów doręcza się osobom, których uchwała dotyczy w uwierzytelnionych odpisach.

3. Akta sprawy są dostępne dla uczestnika postępowania w siedzibie Krajowej Rady Prokuratorów z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

4. Uczestnik postępowania może sporządzać odpisy lub wyciągi z tych akt. Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może otrzymać potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis lub wyciąg z akt.

5. Uczestnikowi postępowania może być wydany dokument złożony przez niego do akt. W takim przypadku w materiałach sprawy pozostawia się potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis wydanego dokumentu.

§ 20. Jeżeli do rozpatrzenia sprawy prokuratora są niezbędne akta osobowe, Przewodniczący zwraca się do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury lub Instytutu Pamięci Narodowej o ich przedstawienie Krajowej Radzie Prokuratorów. Akta zwraca się niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 21. Ustalenie ogólnej liczby członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazanie liczby członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 

Komisje i zespoły

 

§ 221. Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów, może powołać komisję do określonej sprawy.

2. Dla przygotowania projektu uchwały lub rozpatrzenia sprawy Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów może powołać zespół lub referenta.

3. Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący wskazuje kierownika zespołu, który wyznacza w miarę potrzeby referenta sprawy.

4. Referent przestawia zespołowi stan sprawy oraz proponuje treść stanowiska.

5. Jeżeli referent uzna, że wniosek o rozpatrzenie sprawy osobowej zawiera brak formalny, zespół przedstawia sprawę Przewodniczącemu lub Pierwszemu Wiceprzewodniczącemu w celu zarządzenia jego uzupełnienia w określonym zakresie.

§ 23. 1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska członków zespołu ze wskazaniem referenta;

2) datę posiedzenia,

3) określenie przedmiotu sprawy,

4) wyszczególnienie badanych dokumentów,

5) adnotację o odbyciu rozmowy przewidzianej w § 25 ust. 1 i zwięzłe przytoczenie jej treści,

6) treść zajętego stanowiska,

7) podpisy członków zespołu.

2. Zdanie odrębne członka zespołu w kwestii zajętego przez zespół stanowiska odnotowuje się w treści protokołu z prac zespołu.

3. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. Podstawą rozpatrzenia sprawy są dokumenty wymagane przepisami prawa oraz akta osobowe osoby, której sprawa dotyczy.

2. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, mogą być załączone opinie służbowe lub zawodowe, listy rekomendujące oraz inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 25. 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zespołu lub z własnej inicjatywy, Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący zaprasza, w celu odbycia rozmowy w siedzibie Krajowej Rady Prokuratury osobę, której sprawa dotyczy.

2. W zaproszeniu określa się termin, miejsce i przedmiot rozmowy. Rozmowę przeprowadzają członkowie zespołu, Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący może z własnej inicjatywy, na wniosek zespołu albo członka Krajowej Rady Prokuratorów, zaprosić na posiedzenie osobę, o której mowa w ust. 1.

§ 26. 1. Na posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratorów referent lub wyznaczony członek zespołu przedstawia sprawę z zaznaczeniem okoliczności istotnych dla podjęcia uchwały oraz stanowiska zespołu, a także odpowiada na pytania członków Krajowej Rady Prokuratorów dotyczące sprawy i motywów stanowiska.

2. Przewodniczący lub Pierwszy Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Krajowej Rady Prokuratorów może zażądać uzupełnienia materiałów sprawy. Przepisy § 10 ust. 3 i § 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Postanowienia końcowe i przejściowe

 

§ 27.    Zmiany regulaminu następują w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich członków Krajowej Rady Prokuratorów.

§ 28. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do spraw przedstawionych Krajowej Radzie Prokuratorów od chwili jego wejścia w życie.

2. W sprawach niezakończonych czynności wykonane w ramach zadań Krajowej Rady Prokuratury są skuteczne, jeżeli zostały podjęte z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

3. Czynności podjęte przez Krajową Radę Prokuratury w sprawach wniosków o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) są skuteczne, o ile Prokurator Generalny nie zadecyduje inaczej.