Strona główna

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Prokuraturze Okręgowej w Radomiu prowadzone są następujące:

 

1)   repertoria:

 

o      „Ds.” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,

 

o      „Ps” – dla postępowań karnych przed sądem I i II instancji

 

o      „Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

 

o      „Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

 

o      „Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 

2)   rejestry:

 

o      „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,

 

o      „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,

 

o      „K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,

 

o      „Oz” – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,

 

o      „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

 

o      „TA” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,

 

o      „Drz” – dla dowodów rzeczowych,

 

o      „Psz” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy

 

o      „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych

 

o      „Zpj” - dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 

o      „E/I” - dla eksportu lub importu bazy danych systemu informatycznego

 

o      „Archiwum” – dla spisów zdawczo-odbiorczych zarchiwizowanych akt spraw

 

o      „Ds/z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego

 

o      „Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego oraz prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

 

o      „D” i „E” dla wpływających i ekspediowanych akt spraw, pism i przesyłek

 

o      „Ws” dla wokand sądowych w postępowaniach w sprawach karnych

 

o      „Ds./u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 kpk

 

o      „IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej

 

o      „ENA-P” – dla osób wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania

 

o      „ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  

Archiwum

 

Powstała dokumentacja przechowywana jest w archiwach zakładowych jednostki okręgowej oraz podległych jej prokuraturach rejonowych. Organizację archiwów regulują przepisy Części V Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 165/07/DO z dnia 7 września 2007 w sprawie zakresu działania sekretariatu i innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury

 

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych regulują m.in. przepisy ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13. 12. 2000 r. w sprawie określenia szczególnych przypadków i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116).