Strona główna

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury

wtorek, 25 lipca 2017

Zamawiający – Prokuratura Krajowa - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny zgodnie z załączonym Formularzem wyceny.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do dnia 01.08.2017 roku w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.bia@pk.gov.pl.

W razie potrzeby proszę o kontakt z sekretariatem Biura Informatyzacji i Analiz, tel. (022) 12 51 492, e-mail: sekretariat.bia@pk.gov.pl.

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do rozeznania rynku – Formularz wyceny

Załącznik nr 3 do rozeznania rynku - Wykaz lokalizacji