Strona główna

Rozeznanie rynku dotyczące "Zaprojektowania i wdrożenia podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”

piątek, 19 stycznia 2018

Zamawiający – Prokuratura Krajowa - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Rozeznanie rynku - pismo przewodnie

Dokumentacja rozeznania rynku (załączniki nr 1 i 2)