Strona główna

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej prokuratur rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury:

 

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 169 poz. 1189) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 165/07/DO z dnia 7 września 2007 w sprawie zakresu działania sekretariatu i innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 - 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 16.30.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Radomiu  w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się