Strona główna

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Prokuratorzy wszczynają postępowania na podstawie doniesienia o przestępstwie oraz z urzędu. Doniesienia składa się na piśmie bądź do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Sprawy karne załatwiane są w ramach procedur uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555) z późniejszymi zmianami, administracyjne lub cywilne - z odpowiednim uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami), określających udział prokuratora w takich postępowaniach.


Godziny przyjęć interesantów:

Prokurator Okręgowy, jego zastępcy, Naczelnicy Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej, prokuratorzy rejonowi i ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w godzinach od 9.00 do 15.00.

Sekretariaty wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Okręgowy, jego zastępcy, Naczelnicy Wydziałów, prokuratorzy rejonowi i ich zastępcy oraz wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów, poza godzinami wskazanymi wyżej, także w każdy poniedziałek do godziny 18.00.


Ułatwienia dla osób niesłyszących...(czyt. więcej)