Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

Stan przyjmowanych spraw karnych – 2016 rok.

 

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu włocławskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.

 

W  2016 roku do prokuratur okręgu włocławskiego wpłynęło 9698 spraw, w tym:

- Prokuratura Okręgowa we Włocławku                          
–            178
- Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim    –          1141
- Prokuratura Rejonowa w Lipnie    –          1389 
- Prokuratura Rejonowa w Radziejowie     –            753
- Prokuratura Rejonowa w Rypinie        –            734 
- Prokuratura Rejonowa we Włocławku      –          5503

 

Załatwiono 9592  spraw, w tym:

- Prokuratura Okręgowa we Włocławku                    –           170
- Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim –         1114
- Prokuratura Rejonowa w Lipnie –         1340
- Prokuratura Rejonowa w Radziejowie –           722
- Prokuratura Rejonowa w Rypinie –           715
- Prokuratura Rejonowa we Włocławku –         5531

Spośród  załatwionych, zakończono :

- aktem oskarżenia                                          –         2395
- wnioskiem o wyrok skazujący (art. 355 § 1 kpk) –           751
- odmową wszczęcia postępowania   –        1659
- wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania –          150
- wnioskiem o umorzenie w trybie art. 324 k.p.k.   –            13
- umorzeniem z niewykrycia sprawcy  –          897

Na następny okres pozostało do załatwienia –        1232

co stanowi  152,4 % średniego miesięcznego wpływu

 

Łącznie zastosowano 707  środków zapobiegawczych, w tym: 

- tymczasowych aresztowań                             –          127
- poręczeń majątkowych   –            64
- dozorów policji    –          334

Wniesiono apelacji i sprzeciwów co do osób          –           151

 

Sądy rozpoznały apelacje wobec 92 osób, z czego uwzględniły wobec –     49 osób    

 

                                                                                 

Przebieg i wyniki kontroli prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej – 2015 rok.

W dniach od 13 do 30 kwietnia 2016 roku przeprowadzono wizytację w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie. Objęto nią działalność Prokuratury Rejonowej w Lipnie w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Kompleksowej kontroli poddano działalność jednostki w zakresie: ukształtowania wewnętrznej struktury jednostki z punktu widzenia zapewnienia prawidłowej realizacji jej zadań, prawidłowości przyjętego podziału czynności pomiędzy prokuratorów oraz urzędników i innych pracowników jednostki, efektywności kierowania jednostką Prokuratury, prawidłowości realizacji nadzoru służbowego, prawidłowość i efektywność wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów w zakresie nadzoru i prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz udziału w postępowaniu sądowym, a także prowadzeniu spraw pozakarnych i realizacji innych czynności przez prokuratorów, prawidłowości organizacji pracy obsługi administracyjnej, prawidłowości i sprawności postępowania w sprawach skarg i wniosków, prowadzenia spraw kadrowych, ochrony informacji i administrowania danymi w systemach informatycznych.Mając na uwadze oceny uzyskane na poszczególnych odcinkach pracy oraz uwzględniając wszystkie ważniejsze okoliczności, w tym w szczególności brak w kontrolowanym okresie zasadnych skarg na prokuratorów i pracowników (niedużą ogólną liczbę skarg w ostatnich pełnych okresach statystycznych) oraz brak potwierdzonych przez sąd co do zasadności skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego, pogorszony w okresie wizytacyjnym stan kadrowy i najmniej sprzyjające materialne warunki pracy jednostki w okręgu oraz znaczący stopień obciążenia pracą i ocenę jej efektów należy uznać, iż praca jednostki – Prokuratury Rejonowej  w Lipnie (zespół prokuratorów i asesora oraz zespół pracowników) zasługuje na ogólną ocenę dobrą.