Strona główna

zobacz także Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rada Europy z uznaniem o postępach Polski w ograniczeniu stosowania tymczasowych aresztowań

W dniu 1 października 2015 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję 2077(2015) na temat nadużywania tymczasowego aresztowania w Państwach Stronach Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolości. W punkcie 9. rezolucji Polska została (jako jedyna wymieniona z nazwy) wskazana jako państwo, które poczyniło znaczący postęp w ograniczaniu stosowania tymczasowego aresztowania oraz wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie. Również w załączonym do rezolucji raporcie wyjaśniającym wymienia się Polskę, w kontekście cytowanych danych statystycznych dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania, jako pozytywny przykład państwa, które dokonało bardzo wysoko ocenionych zmian w tym zakresie.

Wymienione dokumenty Rady Europy znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22206&lang=en

http://assembly.coe.int//nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21992&lang=en

 

Tłumaczenie Protokołu Stambulskiego na język polski

„Protokół Stambulski - Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”, to publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowana w 1999 roku przez grupę ekspertów (głównie lekarzy, prawników i psychologów) zawierająca m.in. wskazówki, w jaki sposób identyfikować i dokumentować przypadki stosowania tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania dla potrzeb postępowania karnego. Protokół Stambulski jest oficjalnym dokumentem ONZ, nie ma on charakteru wiążącego (tzw. miękkie prawo międzynarodowe), lecz jego stosowanie rekomendują zarówno Zgromadzenie Ogólne ONZ jak i Komisja Praw Człowieka ONZ/Rada Praw Człowieka ONZ. Tłumaczenie zostało przygotowane w ramach projektu „Response to Vulnerability in Asylumˮ 2012-2013 prowadzonego przez Przedstawicielstwo Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców na Europę Centralną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców.  

Protokół Stambulski