piątek, 03 marca 2017

Kolejni zatrzymani w sprawie oszustw popełnianych w związku z pośrednictwem kredytowym

Kolejni zatrzymani w sprawie oszustw popełnianych w związku z pośrednictwem kredytowym

26 i 27 lutego 2017 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali kolejne cztery osoby w śledztwie dotyczącym oszustw popełnianych w ramach podmiotów zajmujących się pośrednictwem kredytowym – w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą Marka K.

Osobom tym prokurator przedstawił zarzuty i przesłuchał ich w charakterze podejrzanych.

Co prokurator zarzuca podejrzanym

Markowi K., pełniącemu w COUNCIL Sp. z o.o. m. in. funkcję Dyrektora Generalnego ds. Sprzedaży i Działu Reklamacji, zarzucono, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz ukrywania środków pieniężnych pochodzących z popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. Grupa ta działała w okresie od grudnia 2010 r. do lutego 2017 r.

Rola Marka K. polegała na zorganizowaniu i stworzeniu sieci podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w obrocie gospodarczym między innymi pod nazwami EI GLOBAL, AURUM FINANCE, COUNCIL FINANCE i PERSONAL FINANCE w branży pośrednictwa kredytowego i doradztwa finansowego. Podmioty te, reprezentowane przez pracowników, współuczestniczyły w zawieraniu umów kredytowych i pożyczek między osobami fizycznymi oraz bankami, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Marek K. przez cały okres objęty zarzutem nadzorował i koordynował działalność stworzonych podmiotów gospodarczych oraz pracę zatrudnionych w nich osób i określał ich sposób działania. Nadzorował też wytwarzanie dokumentacji pozorującej prawidłowy obrót gospodarczy oraz zarządzanie finansami tych podmiotów. Ponadto decydował o zatrudnieniu poszczególnych pracowników, a także kierował działaniami innych osób, mającymi na celu utrudnianie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania w sprawach oszustw popełnionych w ramach grupy przestępczej.

Oprócz czynu z art. 258 § 1 i § 3 k.k., Markowi K. zarzucono też udział w 61 oszustwach i usiłowaniu oszustw polegających podejmowaniu działań zmierzających do doprowadzania osób fizycznych i banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 6.753.553,42 zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd, co do istotnych warunków umów.

Trzeci zarzut stawiany obecnie Markowi K. dotyczy przestępstwa określanego jako pranie brudnych pieniędzy. Mechanizm tego przestępstwa polegał na przyjmowaniu od pokrzywdzonych środków finansowych pochodzących z przestępstw na kolejno uruchamiane rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem. Z pierwotnych rachunków środki te były następnie przekazywane na rzecz innych podmiotów gospodarczych powiązanych osobowo i kapitałowo z poprzednimi. Dalej pieniądze te były transferowane i inwestowane w różny sposób, co nadawało im pozory legalnego pochodzenia.

Kolejnym trzem osobom – Agnieszce K., Katarzynie S. oraz Edycie G. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Marka K., przy czym rola Agnieszki M., pełniącej funkcję kierownika biura, a także Katarzyny S. polegała między innymi na przeszkalaniu nowo przyjmowanych pracowników biura, uczeniu ich metod wpływania na klientów stosowanych w przestępczym procederze. Podejrzane nadzorowały też podległych im pracowników biur i oddziałów, kierowały ich działaniami związanymi z przedstawieniem pokrzywdzonym nieprawdziwych informacji o świadczonych usługach i zasadach ich odpłatności oraz przekazywały informacje o osiągniętych wynikach do członków grupy z jej wyższych hierarchii, zwanych „Centralą”.  

Natomiast Edyta G., w ramach grupy przestępczej, wykorzystując zarejestrowaną na siebie działalność gospodarczą doprowadzała pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wytwarzała dokumentację związaną z kredytami zaciągniętymi przez pokrzywdzonych oraz podejmowała zaplanowane przez osoby kierujące grupą przestępczą działania zmierzające do utrudnienia postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach oszustw dokonanych przez osoby działające w ramach grupy.

Oprócz zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. Agnieszce M., Katarzynie S. i Edycie G. przedstawiono też zarzuty udziału w kilkunastu oszustwach na szkodę osób fizycznych i banków.

Edyta G. wykonywała też polecenia kierownictwa grupy w zakresie przeprowadzania transakcji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonej przez nią działalności gospodarczej co do środków finansowych pochodzących z oszustw, a zatem brała udział w procederze prania brudnych pieniędzy.

Środki zapobiegawcze

Wobec Marka K. i Agnieszki M. skierowano do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd uwzględnił wnioski prokuratury stosując areszt na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec dwóch z podejrzanych – Edyty G. i Katarzyny S. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci oddania pod dozór policji, połączony z zakazem kontaktów ze współpodejrzanymi, zakaz opuszczania kraju z zakazem wydania paszportu i zatrzymaniem dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy oraz zakaz wykonywania działalności w branży doradztwa finansowo-kredytowego.

Zagrożenie karą

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, natomiast za przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. (kierowanie tą grupą) grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 – podobnie, jak za oszustwa powodujące straty znacznej wartości.

Natomiast za oszustwa w postaci podstawowej z art. 286 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10 grozi też za przestępstwo prania brudnych pieniędzy popełnione przez sprawców działających wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i osiągających z tego procederu znaczną korzyść majątkową – z art. 299 § 1 w zw. z § 5 i § 6 k.k.

W omawianym przypadku, kiedy podejrzani uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodów, działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zagrożenie karą jest obostrzone i sąd wymierza karę wyższą od dolnej granicy zagrożenia do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-06
Data udostępnienia informacji: 2017-03-03
Liczba odsłon: 4 730

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj