add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Akt oskarżenia przeciwko posłowi Stanisławowi G. – Prokuratura Krajowa
środa, 03 lipca 2019

Akt oskarżenia przeciwko posłowi Stanisławowi G.

Akt oskarżenia przeciwko posłowi Stanisławowi G.

Dzisiaj (3 lipca 2019 roku) prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Stanisławowi G. jego żonie Renacie L. – G członkom jego rodziny oraz innym osobom. Materiały w tym zakresie zostały wyłączone z postępowania dotyczące tzw. afery melioracyjnej, które jest nadal prowadzone, aktualnie pozostaje w nim 42 podejrzanych.

Akt oskarżenia, który liczy ponad 1100 stron, obejmuje 32 osoby, którzy są oskarżeni łącznie o 94 zarzuty. Wobec dziewięciu oskarżonych wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

W toku postępowania prokuratorzy zgromadzili obszerny materiał dowodowy który liczy ponad 400 tomów akt w tym m.in zeznania licznych świadków, wyjaśnia podejrzanych, dokumentację bankową, dokumentację dotyczącą inwestycji.

Aktem oskarżenia objęto nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław G. przyjął jako łapówki co najmniej 733 tysiące złotych w postaci gotówki, nieruchomości w Chorwacji, dwóch zegarków o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Ponadto zarzuty dotyczą nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła posła również o pranie brudnych pieniędzy.

Łapówki w związku z przetargami

Poseł Stanisław G. jest oskarżony o to, że jako wiceminister środowiska w Rządzie PO-PSL w okresie od stycznia 2011 roku do końca czerwca 2013 roku przyjął korzyść majątkową w postaci co najmniej 405 tysięcy złotych w gotówce od przedsiębiorcy Krzysztofa B. W zamian, wykorzystując swoją pozycję wiceministra, oferował przedsiębiorcy przychylność, poparcie oraz pomoc w zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Wiceminister nakłaniał także przedsiębiorcę do wręczenia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji łapówki w kwocie co najmniej 200 tysięcy złotych. Argumentował, że to warunek, aby firma przedsiębiorcy funkcjonowała i utrzymała się na rynku. Pieniądze zostały przekazane, a dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Tomasz P. jest obecnie jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. afery melioracyjnej.

W toku postępowania ustalono, że wygrywający przetargi przedsiębiorca – za radą ówczesnego wiceministra Stanisława G. – wręczał osobom decydującym o wynikach przetargów łapówki w wysokości 2-3 proc. wartości kontraktów. Jeden z nich, dotyczący modernizacji i odbudowy brzegów morskich oraz ochrony Mierzei Jamneńskiej, opiewał na prawie 21 milionów złotych. Kwoty łapówek sięgały kilkuset tysięcy złotych.

Czyn ten kwalifikowany jest z art. 228 par. 1, 3 i 5 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego i zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Apartament w Chorwacji

W toku postępowania, prokuratura ustaliła, że Stanisław G., w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, przyjął od Bogdana K. korzyść majątkową znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 302 tysięcy 446 złotych. W zamian oferował on Bogdanowi K. przychylność, poparcie i pomoc w kontaktach w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w kontaktach z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie organizujących przetargi opiewające niejednokrotnie na dziesiątki milionów złotych. Na przełomie sierpnia i września 2011 roku Stanisław G. przyjął od Bogdana K. pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych. Ponadto Stanisław G. przyjął od Bogdana K. jako łapówkę apartament w Chorwacji o wartości 48 tysięcy 432 Euro (nie mniej niż 202 tysiące 446 złotych).

Następnie, we wrześniu 2014 roku, Stanisław G., wspólnie z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia nieruchomości położonej w Chorwacji. Wspólnie z innymi ustalonymi osobami zorganizował on fikcyjną umowę sprzedaży tej nieruchomości. Dokumenty dotyczące jej zakupu zostały ujawnione w grudniu 2017 roku w trakcie przeszukania w domu Stanisława G. Podejmowanie tych czynności przez podejrzanego miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia tej nieruchomości, jej zajęcie albo orzeczenie jej przepadku.

Czyn ten kwalifikowany z art. 299 par. 1, 5 i 6 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd w Chorwacji zakazał zbywania nieruchomości

W zakresie nieruchomości na terenie Chorwacji postanowieniem z 29 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Splicie postanowił zastosować środek tymczasowy – ustanowienia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości lub praw rzeczowych przypisanych do nieruchomości, poprzez dokonanie wpisu o zakazie zbywania i obciążania wymienionej nieruchomości w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Splicie, Wydział Ksiąg Wieczystych w Supetarze.

Zegarki za stanowisko

Ponadto poseł Stanisław G. oskarżony jest o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci dwóch zegarków marki Tag Heuer o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Otrzymał je w czerwcu 2011 roku od zastępcy dyrektora do spraw Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Łukasza L. W zamian deklarował utrzymanie przez Łukasza L. stanowiska zastępcy dyrektora w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad którym to Instytutem Stanisław G. sprawował nadzór jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zegarki te zostały wskazane wcześniej Łukaszowi L., poprzez wysłanie mu ich zdjęć drogą mailową. Prywatny adres mailowy Łukasza L. został uprzednio przekazany Stanisławowi G. przez Mieczysława O., który od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i był przełożonym Łukasza L.

Zegarki zostały dostarczone Stanisławowi G. do Ministerstwa Środowiska przez jednego z kierowców Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zapakowanej torbie z napisem: „Do rąk własnych”.

Ówczesny wiceminister środowiska Stanisław G., w zamian za tę łapówkę obiecał również poparcie dla kandydatury Mieczysława O. w wyborach na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Mieczysław O. objął je w maju 2011 roku.

Były dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii Mieczysław O. w śledztwie prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej jest podejrzany o nakłanianie swojego podwładnego Łukasza L. do wręczenia korzyści majątkowej Stanisławowi G. w zamian za zapewnienie sobie i Łukaszowi L. przychylności wiceministra środowiska i popieranie ich w konkursach na kierownicze stanowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz za poparcie na stanowisko wiceprezydenta Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Ponadto w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w kierowanym przez niego Instytucie, które prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Mieczysław O. został oskarżony o popełnienie kilkudziesięciu przestępstw dotyczących m.in. korupcji, oszustw, podrobienia dokumentów i przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Ujawniono tajemnicę dwóm osobom

Kolejny czyn o jaki oskarżony jest Stanisław G. związany jest z ujawnieniem nieuprawnionej osobie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” (art. 266 par. 2 kodeksu karnego). Zarzut ten dotyczy pisma skierowanego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Ministra Środowiska. Niejawne informacje zawarte w tym dokumencie Stanisław G. przekazał dwóm ustalonym osobom, co naruszyło prawidłowe wykonywanie zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.

Czyn art. 266 § 2 k.k. jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Plagiat w pracy doktorskiej

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oskarżył także posła Stanisława G. o popełnienie plagiatu w pracy doktorskiej, którą obronił on w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, uzyskując w marcu 2011 roku tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Z zeznań świadków, a także z opinii biegłych wynika, że przygotowując pracę doktorską, przywłaszczył sobie autorstwo cudzych utworów.

Żona posła oskarżona o tzw. pranie brudnych pieniędzy

Renata L. – G. – żona posła Stanisława G. jest oskarżona o tzw. pranie brudnych pieniędzy polegające na podjęciu czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia przyjętej uprzednio w formie łapówki nieruchomości położonej w miejscowości Bol w Chorwacji tj. o czyn z art. 299 par. 1, 5 i 6 kodeksu karnego.

Kolejni oskarżeni

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarżył byłego starostę koszalińskiego Romana Sz. któremu zarzucił m.in. udzielenie obietnicy korzyści majątkowej znacznej wartości oraz nakłanianie Tomasza P. do przekroczenia uprawnień i nie dopełnienie obowiązków w zakresie działań umożliwiających zatrudnienie córki Romana Sz., w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, w oparciu o nierzetelnie przeprowadzony nabór, poprzez udostępnienie pytań konkursowych.

Aktem oskarżenia objęto również byłego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Mieczysława O., któremu zarzucano podżeganie ustalonej osoby do przekazania Stanisławowi G. korzyści majątkowej.

Pozostali oskarżeni to funkcjonariusze publiczni – byli pracownicy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedstawiciele i właściciele firm realizujących inwestycje melioracyjne.

Wobec oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze

Wobec oskarżonego Stanisława G. są stosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce Policji raz w miesiącu oraz zakazem kontaktowania podejrzanego z innymi ustalonymi współpodejrzanymi w sprawie.

Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozorów Policji.

Prokurator dokonał zabezpieczania mienia na kwotę 2,6 miliona złotych

W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczania mienia oskarżonego Stanisława G. na poczet grożącej kary grzywny oraz przepadku korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 733 tysięcy złotych i kosztów sądowych w wysokości co najmniej dziesięciu tysięcy złotych, poprzez obciążenie hipoteką jednej z nieruchomości należących do Stanisława G. oraz ustanowienie zakazu zbywania i obciążania co do dwóch kolejnych nieruchomości tego podejrzanego, w tym nieruchomości w Chorwacji.

W powyższym zakresie Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z 15 marca 2019 roku utrzymał w mocy postanowienie prokuratora, w zakresie zabezpieczenia majątkowego w zakresie przepadku korzyści, zmieniając wysokość zabezpieczanie co do kary grzywny i kosztów do kwoty 178 tysięcy złotych, tym samym nie uwzględniając zażalenia obrońców oskarżonego.

Na mieniu wszystkich oskarżonych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę blisko 2,6 miliona złotych.

Czynności były wykonywane przez ABW

Czynności procesowe w tej sprawie były wykonywane pod nadzorem prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze oraz Delegaturę we Wrocławiu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Postępowanie jest nadal prowadzone

Materiały, w zakresie jakim skierowano akt oskarżenia, zostały wyłączone z postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Postępowanie w którym występuje 42 podejrzanych jest nadal prowadzone, trwają dalsze czynności procesowe.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Prokuratura skieruje wniosek o tymczasowe aresztowanie posła Stanisława G.

Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi G.

Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu o warunkowym areszcie dla posła Stanisława G.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-03
Data udostępnienia informacji: 2019-07-03
Liczba odsłon: 3 235

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj