środa, 03 października 2018

Areszt za wyłudzenia prawie 11 milionów złotych przy budowie szerokopasmowego Internetu

Areszt za wyłudzenia prawie 11 milionów złotych przy budowie szerokopasmowego Internetu

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Spółka miała budować szerokopasmowy Internet

W toku śledztwa prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalili, że pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a spółką akcyjną podpisana została umowa o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowego internetu. Beneficjent przedłożył do rozliczenia wniosek o płatność, pomimo, że wybudowano tylko około 30% planowanej sieci.

Pomimo niezrealizowania inwestycji przedstawiciele spółki akcyjnej przedkładali faktury VAT za wykonane rzekome prace przy budowie sieci. W wyniku nie zrealizowania sieci umowa o jej budowę został wypowiedziana. Jednocześnie wezwano beneficjenta do zwrotu dofinansowania w kwocie 7 264 894,90 zł wraz z odsetkami.

Następnie spółka akcyjna podpisała kolejną umowę na budowę szerokopasmowego internetu. Beneficjent przedłożył do CPPC wniosek o płatność wraz z załącznikami. Podobnie jak w poprzednim przypadku informacje zawarte we wniosku nie odpowiadały faktycznemu zaawansowaniu prac – stopień zaawansowania budowy wynosi 0%. Pomimo niezrealizowania inwestycji budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, przedstawiciele spółki akcyjnej przedkładali faktury VAT, podpisywali protokoły odbioru robót/dostaw oraz dokonywali transferu środków finansowych pochodzących z dotacji. W rezultacie umowa ze spółka akcyjną została wypowiedziana i zażądano od niej zwrotu należności głównej 4 312 466,50 zł wraz z odsetkami.

Spółka wyemitowała obligacje, których nie wykupiła

Ponadto w trakcie śledztwa prokuratorzy ustalili, że przedstawiciele spółki akcyjnej wykorzystali strukturę spółek kontrolowanych przez Andrzeja B. do natychmiastowego transferu pieniędzy pozyskanych z dofinansowania, jak również dla zawierania umów na wykonawstwo projektowe, czy na wykonawstwo poszczególnych elementów przyszłej sieci.

Ponadto w toku śledztwa ujawniono, że spółka akcyjna nie posiadała własnych środków pieniężnych niezbędnych do zapewnienia wkładu własnego, więc miała ją pozyskać z emisji obligacji. Spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 2.925.893,41zł. W przypadku 926 obligacji o wartości 926.000,00 zł nabytych przez 18 obligatariuszy termin wykupu minął 24 stycznia 2016 roku, a Spółka do dnia 30 czerwca 2015 roku nie wykupiła tych obligacji.

Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych w wysokości do 6 milionów złotych, na rozbudowę sieci światłowodowej wykonywanej przez spółkę akcyjną w ramach umowy na dofinansowanie projektu budowy sieci szerokopasmowego internetu. Nabywcy obligacji nie odzyskali zainwestowanych środków finansowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 926.000,00 złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku czynności prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ogłosili podejrzanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie dotacji z funduszy Unii Europejskiej tj. o czyn z artykułu 258 par. 1 kodeksu karnego. Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty przedłożenia podrobionych faktur Vat i w konsekwencji oszustwa co do mienia wielkiej wartości w kwocie około 11 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono również czyn z artykułu 299 par 1 i 5 kodeksu karnego w postaci tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

Prokurator, wobec Janusza K i Jacka K., skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt.

Wobec dwóch kolejnych podejrzanych, Wojciecha W. oraz Jacka P. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w wysokości 50.000 złotych oraz zakazu opuszczania kraju.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji: 2018-10-03
Liczba odsłon: 848