czwartek, 08 listopada 2018

Europejski Nakaz Aresztowania byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie Stefana Michnika

Europejski Nakaz Aresztowania byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie  Stefana Michnika

Na dzisiejszej konferencji prasowej Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz prokurator Andrzej Pozorski Zastępca Prokuratora Generalnego Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poinformowali o uwzględnieniu przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania Stefana Michnika.

Śledztwo przeciwko sędziemu 

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzą śledztwo przeciwko byłemu sędziemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie  Stefanowi Michnikowi, który podejrzany jest o popełnienie w 1952 i 1953 roku w Warszawie trzydziestu przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci oraz kary więzienia wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Przelewano niewinną krew Polaków, patriotów, ludzi odważnych, którzy poświęcali swoje życie, swoją wolność Polsce i za to byli potem w sposób okrutny torturowani, mordowani. Odbywało się to w majestacie upozorowanych wyroków Sądów. Ta przelana krew dopomina się o prawdę i o sprawiedliwość – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

W toku postępowania prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zgromadzili materiał dowodowy dający podstawy do przyjęcia, że sędzia Stefan Michnik sprzeniewierzył się zasadzie obiektywizmu, a orzekając w sprawach karnych kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej, dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych. W ocenie prokuratury dokonał dowolnej oceny materiału dowodowego – nie zawierającego jakichkolwiek obiektywnych dowodów obciążających oskarżonych, a tym samym bezpodstawnie przypisał im popełnienie zarzuconych czynów. Ponadto przy kształtowaniu wymiaru kary przyjął, iż oskarżeni ,,są jednostkami wysoce niebezpiecznymi społecznie”, nie biorąc pod uwagę okoliczności przemawiających na ich korzyść (młody wiek, uprzednia niekaralność, okazana skrucha). 

Sędzia skazywał na karę śmierci

Stefan Michnik między innymi przewodniczył składowi sędziowskiemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, który wyrokiem z 5 stycznia 1953 roku skazał na karę śmierci działacza organizacji niepodległościowej ,,Kraj”. Ponadto jako przewodniczący składu orzekającego Wojskowego Sądu Rejonowego  w Warszawie 3 marca 1953 roku skazał na karę śmierci osobę wypełniającą zadania kuriera II Korpusu gen. Władysława Andersa. Kara śmierci została także orzeczona przez sędziego w dniu 24 kwietnia 1953 roku wobec oskarżonego za udział w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Zrzeszeniu ,,Wolność i Niezawisłość”, w istocie pełnienie zawodowej służby wojskowej w okresie II RP oraz formacjach będących jej kontynuacją w okresie II wojny światowej przesądziło o wymierzeniu w dniu 19 listopada 1951 roku przez sędziego Stefana Michnika kary śmierci majorowi rezerwy, któremu zarzucono usiłowanie obalenia przemocą ustroju. 

Zarzuty stawiane byłemu sędziemu Stefanowi Michnikowi, dotyczą także wielokrotnego bezprawnego pozbawienia wolności osób pozostających w opozycji do ówczesnych władz, w tym członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, konspiracyjnych organizacji ,,Kraj”, ,,Ruch Uniwersalistów”, poprzez naruszanie terminów zakreślonych w ówcześnie obowiązujących przepisach do stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania. 

Podejrzany Stefan Michnik, mający nadal obywatelstwo polskie, nie posiada w Polsce miejsca stałego pobytu, mieszka obecnie na terytorium Królestwa Szwecji i co najmniej od 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów zarówno  z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą polską placówką dyplomatyczną. Podejrzany zaprzestał odbioru korespondencji kierowanej do niego w niniejszym śledztwie. W ocenie prokuratury podejrzany  utrudniania prowadzenie przeciwko niemu postępowania.

Sąd uwzględnił wniosek prokurator i zastosował tymczasowe aresztowanie

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 31 lipca 2018 roku wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Stefana Michnika. 

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2018 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Stefana Michnika środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. W uzasadnieniu tej decyzji Sąd argumentował, że zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów, za które grozi mu surowa kara. Sąd wskazał również, że zastosowanie tymczasowego aresztowania uzasadnia fakt, że podejrzany wykorzystuje zamieszkiwanie poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa. 

Następnie 24 sierpnia 2018 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zarządził poszukiwania listem gończym ukrywającego się podejrzanego Stefana Michnika. 

Prokurator wystąpił o ENA

Ponadto prokurator w dniu 16 września 2018 roku wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania Stefana Michnika, który jest podstawą do wydania podejrzanego władzom polskim i umożliwi skuteczne przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w Polsce.

Prokurator w uzasadnieniu wniosku wskazał, że aktywność orzecznicza sędziego Stefana Michnika stanowiła element działalności w strukturach państwa totalitarnego, posługującego się na wielką skalę terrorem wobec przeciwników politycznych, w tym wobec członków legalnie działającej partii politycznej, tj. Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz żołnierzy przedwojennego Wojska Polskiego, w celu ich fizycznej eliminacji ze społeczeństwa. 

Ponadto prokurator wskazał, że podejrzanemu grozi surowa kara, za zarzucane mu trzydzieści zbrodni i występków w tym kara dożywotniego pozbawienia wolności. We wniosku podniesiono także okoliczności wskazujące na realną obawę ukrycia się podejrzanego, który nie posiada w Polsce stałego miejsca pobytu.

Prokuratura nie tylko w sposób skuteczny postawiła sędziemu te zarzuty, skutecznie uzyskała z Sądu tymczasowe aresztowanie ale i decyzje niezawisłego Sądu o Europejskim Nakazie Aresztowania – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 października 2018 roku uwzględnił wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania Stefana Michnika. Sąd podzielił argumentację prokuratora wskazując, że czyny o które podejrzany jest Stefan Michnik stanowią zbrodnie komunistyczne i  jednocześnie należy je uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości, co odpowiada obowiązującym regulacjom międzynarodowego prawa karnego, tj. zapisom Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Sąd uznał ponadto, że podejrzany ukrywa się przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości albowiem unika jakichkolwiek kontaktów z prokuraturą prowadzącą postępowanie karne w tej sprawie. 

W ocenie Sądu podejrzany celowo zmierza do uniemożliwienia wykonania wobec niego, orzeczonego postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2018 roku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-08
Data udostępnienia informacji: 2018-11-08
Liczba odsłon: 2 753