poniedziałek, 21 grudnia 2020

Kasacja Prokuratora Generalnego na korzyść głuchoniemego mężczyzny

Kasacja Prokuratora Generalnego na korzyść głuchoniemego mężczyzny

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 8 kwietnia 2020 roku na korzyść głuchoniemego obwinionego.

Okoliczności sprawy

Mężczyzna został obwiniony o popełnienie wykroczenia drogowego polegającego na nie ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu. 8 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu bez udziału stron, Sąd Rejonowy w Zamościu wydał wyrok nakazowy wymierzając obwinionemu karę grzywny w wysokości 250 złotych i zasądzając koszty postępowania w wysokości 100 złotych.

Wobec nie wniesienia sprzeciwu wyrok uprawomocnił się w I instancji w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Zamościu. Działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa procesowego.

Jak podniesiono w kasacji obwiniony to osoba głuchoniema, a zatem nie zostały spełnione ustawowe przesłanki umożlwiające rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym. Zgodnie bowiem z art. 93 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia postępowanie nakazowe jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 21 § 1 tego kodeksu, czyli sytuacje, w których obwiniony obligatoryjnie w toku postępowania musi mieć obrońcę.

W postępowaniu wykroczeniowym obwiniony musi mieć natomiast obrońcę, gdy jest głuchy, niemy lub niewidomy, lub gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. Jeżeli w tych wypadkach obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu.

W sprawie rozpoznawanej przed Sądem Rejonowym w Zamościu wystąpiła przesłanka niedopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, albowiem obwiniony jest osobą głuchoniemą – niesłyszącą i niemówiącą od urodzenia, co jednoznacznie wynikało z protokołu jego przesłuchania z dnia 27 lutego 2020 roku. W toku tej czynności uczestniczyła przybrana przez obwinionego osoba znająca język migowy. Okoliczność związana z tym, że mężczyzna jest osobą głuchoniemą wynikała również z treści protokołu przesłuchania świadka, jednakże została przez Sąd zupełnie pominięta. Tym samym mężczyzna został pozbawiony obligatoryjnej obrony.

Co istotne w związku z nieuiszczeniem przez obwinionego orzeczonej wyrokiem grzywny, w dniu 27 października 2020 roku odbyło się posiedzenie w przedmiocie zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, ewentualnie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu. Wobec ujawnienia okoliczności uzasadniających  wywiedzenie kasacji w tej sprawie, posiedzenie zostało odroczone bez terminu.

Z tych względów Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-21
Data udostępnienia informacji: 2020-12-21
Liczba odsłon: 394