czwartek, 15 października 2020

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie „kolekcjonera kamienic”

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie „kolekcjonera kamienic”

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie na niekorzyść znanego warszawskiego handlarza roszczeniami.

Okoliczności sprawy

Marek M. działał jako kurator ustanowiony dla współwłaścicielki kamienicy przy ul. Targowej 66.  W 2014 roku występował on z kolejnymi wioskami do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie mającymi na celu rozszerzenie jego kurateli. Oświadczył wówczas, iż bez skutku poszukiwał reprezentowanej przez siebie współwłaścicielki kamienicy, zatajając jednocześnie, że zmarła ona w czerwcu 1974 roku.  Jak ustalono w toku śledztwa, jeszcze w 2013 roku Marek M., w innym postępowaniu sądowym, domagał się stwierdzenia nabycia praw do spadku po współwłaścicielce nieruchomości przez osoby trzecie, przedkładając jej akt zgonu. Powyższe świadczy o tym, iż  miał wiedzę o śmierci osoby, którą chciał reprezentować jako kurator.

Ustalenia śledztwa poczynione przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie doprowadziły do postawienia Marka M. w stan oskarżenia. Prokuratura zarzuciła mu usiłowanie wyłudzenia prawa do zarządzania nieruchomością przy ul. Targowej 66 oraz do uzyskania w przyszłości zysków związanych z jej zarządem, jak też wprowadzenie w błąd sądu poprzez zatajenie informacji o śmierci współwłaścicielki tej nieruchomości oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia o jej bezskutecznym poszukiwaniu.

Wyrok sądu I instancji

3 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Marka M. na karę 60 tysięcy złotych grzywny. Jednocześnie warszawski Sąd Okręgowy skazując Marka M. zdecydował o zmianie kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu uznając go za winnego podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumencie sądowym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Po rozpoznaniu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego, Sąd Apelacyjny w Warszawie zaostrzył zaskarżony wyrok sądu I instancji dokładając bezwzględną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy do orzeczonej wcześniej grzywny.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów postępowania. Prokurator Generalny podniósł, że sąd odwoławczy zaniechał dokonania prawidłowej, wszechstronnej kontroli odwoławczej orzeczenia Sądu I instancji, w tym zwłaszcza należytego rozważenia i ustosunkowania się do podniesionego w apelacji prokuratora zarzutu. Powyższe skutkowało niezasadnym zaaprobowaniem stanowiska sądu I instancji i przyjęciem, iż oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona występku z art. 272 kodeksu karnego, a nie zarzuconego mu aktem oskarżenia przestępstwa z art. 13 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Orzeczenie otwierało drogę do czerpania korzyści z zarządu

Jak wskazano w kasacji w błąd został wprowadzony Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie. Przy czym mylne wyobrażenie Sądu Rejonowego o rzeczywistym stanie rzeczy, zostało wytworzone przez oskarżonego Marka M., który fałszywie oświadczył, że bez skutku poszukiwał współwłaścicielki kamienicy, a zarazem zataił, że kobieta zmarła 6 czerwca 1974 roku. Skutkiem tego było uwzględnienie przez sąd wniosków oskarżonego i wydanie postanowienia upoważniającego go do reprezentowania ww.

Powyższe postanowienie sądu, w przypadku ukończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieruchomości przy ul. Targowej 66 w Warszawie, niewątpliwie mogło doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem następców prawnych zmarłej, poprzez zwiększenie aktywów oskarżonego o udział spadkobierców ww. w nieruchomości oraz czerpanie pożytków z całej nieruchomości.

Wydanie postanowienia rozszerzającego zakres kurateli było bowiem warunkiem kontynuacji postępowań przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Warszawskiego dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Dzielnicę Warszawa Praga Północ własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej 66 oraz przed Prezydentem m.st. Warszawy, dotyczącym wydania decyzji o zwrocie tej nieruchomości. Treść wydanego przez sąd orzeczenia, na podstawie fałszywych informacji przekazanych przez oskarżonego bezspornie wywołała niekorzystną dyspozycję majątkową dla następców prawnych zmarłej współwłaścicielki kamienicy.

Z tych względów Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-10-15
Data udostępnienia informacji: 2020-10-15
Liczba odsłon: 1 034