środa, 25 września 2019

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa noworodka

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa noworodka

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego kasację na niekorzyść oskarżonych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 września 2018 roku, który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu wobec Dominiki G. i Jarosława B. W kasacji Prokurator Generalny zarzucił rażącą niewspółmierność kar za przypisany oskarżonym czyn zabójstwa dziecka.

Zabójstwo

Prokurator Rejonowy w Hrubieszowie oskarżył Dominikę G. i Jarosława B. o to, że w grudniu 2015 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, zabili nowo narodzoną córkę Dominiki G. Po porodzie, który przebiegł w sposób naturalny, sprawcy nie zapewnili dziecku odpowiedniej ochrony termicznej, co doprowadziło je do hipotermii. Ponadto nie dostarczyli mu pokarmu, doprowadzając do wyczerpania rezerw energetycznych, a następnie zasypali dziecko ziemią w wykopanym dole, powodując jego uduszenie. Dominika G. i Jarosław B., po popełnionym zabójstwie, zacierali ślady i rozpowszechniali nieprawdziwe informacje w celu uniknięcia konsekwencji prawnych.

Wyrok sądu I instancji

Sąd Okręgowy w Zamościu wyrokiem z 19 kwietnia 2018 roku uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i na podstawie art. 148 par. 1 kk wymierzył im kary pozbawienia wolności 12 lat dla Dominiki G. i 10 lat dla Jarosława B. Od wyroku apelacje wywiedli prokurator oraz obrońcy oskarżonych.

Apelacje

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie zaskarżyła wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonych. Według prokuratora prawidłowa ocena stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonych czynu, stanowiącego zbrodnię zabójstwa, a także sposób i okoliczności jego popełnienia, przemawiają za orzeczeniem najsurowszej kary przewidzianej przez przepisy karne. Orzeczenie takie realizowałoby także cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara powinna osiągnąć w stosunku do oskarżonych oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wyrok zaskarżyli też obrońcy oskarżonych. Obrońca Dominiki G. wskazywał, że sąd nie uwzględnił okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonej, która twierdziła, że dziecko urodziło się martwe. Domagał się uniewinnienia swojej klientki bądź przyjęcia innej kwalifikacji prawnej czynu lub przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Zamościu. Obrońca Jarosława B. również domagał się uniewinnienia, zmiany kwalifikacji prawnej czynu lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji. Wskazywał, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, iż Jarosław B. dopuścił się zarzucanego mu czynu.

Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił wyrok na niekorzyść obu oskarżonych, wymierzając Dominice G. karę 14 lat pozbawienia wolności, a Jarosławowi B. 12 lat pozbawienia wolności.

Kasacja Prokuratora Generalnego

Z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia kasację na niekorzyść oskarżonych do Sądu Najwyższego złożył Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego.

W kasacji Prokurator Generalny zarzucił, że Sąd Apelacyjny orzekł rażąco niewspółmierne kary wobec oskarżonych pomimo bardzo wysokiego stopnia ich winy i stopnia szkodliwości społecznej czynu. Prokurator Generalny przytoczył opinie biegłych, z których wynika, że oboje oskarżeni mieli zachowaną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżeni nie wezwali pogotowia zarówno przed porodem, jak i po nim. Jako rodzice trójki innych dzieci mieli wiedzę na temat opieki nad noworodkiem, mimo to zaniechali jakichkolwiek kroków związanych z ogrzaniem dziecka i zapewnieniem mu pożywienia.

Prokurator Generalny odwołał się również do opinii biegłego lekarza, z której wynika, że dziecko urodziło się żywe i oddychało co najmniej kilka godzin po narodzinach. Jako powód śmierci biegły podał trzy równoległe przyczyny: hipotermię, wyczerpanie rezerw energetycznych i uduszenie z powodu zamknięcia w ciasnej przestrzeni.

Prokurator Generalny zakwestionował także zasadność uznania okoliczności łagodzących w postaci niekaralności oskarżonych, ich dotychczasowej właściwej opieki nad trójką dzieci i pozytywnymi opiniami. Argumenty te nie mogą wpływać na wymiar kary ze względu na charakter, sposób i motywy popełnionej zbrodni.

Działający z upoważnienia Prokuratora Generalnego – Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł o uchylenie wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie w postępowaniu odwoławczym.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-09-25
Data udostępnienia informacji: 2019-09-24
Liczba odsłon: 1 113