wtorek, 18 czerwca 2019

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zamachu bombowego we Wrocławiu

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zamachu bombowego we Wrocławiu

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego Izby Karnej kasację od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sprawcy zamachu bombowego we Wrocławiu.

Żądał 120 kilogramów złota

Do zdarzenia, którego dotyczy kasacja, doszło 19 maja 2016 roku we Wrocławiu. Tego dnia Paweł R. pozostawił w autobusie linii 145 urządzenie wybuchowe z zapalnikiem czasowym i opuścił pojazd. Wcześniej, dzwoniąc na numer alarmowy 112 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, zagroził, że jeśli nie otrzyma łącznie 120 kilogramów złota w sztabkach po 1 kilogramie za rozbrojenie 4 skonstruowanych przez siebie ładunków wybuchowych, we Wrocławiu zaczną wybuchać bomby.

Do eksplozji ładunku wybuchowego pozostawionego przez oskarżonego w autobusie i zabójstwa wielu pasażerów nie doszło, bowiem pakunkiem zainteresowała się jedna z pasażerek. Poinformowała ona o tym kierowcę autobusu, a ten wyniósł urządzenie wybuchowe na chodnik tuż obok przystanku autobusowego. Tam, po krótkiej chwili, doszło do eksplozji. Na skutek wybuchu jedna z osób, która znajdowała się w pobliżu przystanku autobusowego, doznała średniego uszczerbku na zdrowiu.

Wyrok Sądu Okręgowego

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi R. Został on oskarżony o zamach terrorystyczny i usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiału wybuchowego, sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i usiłowania wymuszenia rozbójniczego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał Pawła R. za winnego popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów przyjmując, że miały one charakter terrorystyczny oraz że  sprawca w czasie ich popełnienia miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Wyrokiem z 8 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu  wymierzył mu za pierwszy czyn karę 5 lat pozbawienia wolności, a za drugi czyn 15 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd orzekł karę łączną 20 lat pozbawienia wolności. Apelację od tego wyroku wnieśli obrońcy oskarżonego i prokurator.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 11 kwietnia 2018 roku zmienił zaskarżony wyrok i wymierzoną oskarżonemu karę pozbawiania wolności za pierwszy czyn obniżył do 3 lat. W zakresie czynu przypisanego w pkt II Sąd przyjął, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia więcej niż jednej osoby i wymierzoną karę pozbawienia wolności obniżył do 14 lat. Jednocześnie Sąd wymierzył oskarżonemu Pawłowi R. karę łączną 15 lat pozbawienia wolności.

Orzeczenie wydane z rażącym naruszeniem prawa

Z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia kasację do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand –Zastępca Prokuratora Generalnego.

W kasacji zarzucił, iż zapadłe orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa karnego procesowego, poprzez zaniechanie rzetelnej kontroli odwoławczej i dokonanie dowolnej oceny dowodów z naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Wyrok wydano z uwzględnieniem okoliczności przemawiających tylko na korzyść oskarżonego, a z pominięciem okoliczności niekorzystnych. Skarżący podniósł, że sposób przeprowadzenia przez Sąd odwoławczy dowodu z uzupełniającej opinii  biegłych psychiatrów i psychologa był sprzeczny z przepisami prawa karnego procesowego albowiem przesłuchanie biegłych, podobnie jak świadka, powinno mieć zindywidualizowany charakter, a nie formę wypowiedzi zbiorczej, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Taki sposób przeprowadzenia przesłuchania biegłych uniemożliwił rzeczową ocenę opinii wydanej w wyniku tego przesłuchania, w tym ocenę krytyczną, wymaganą i konieczną w przypadku wypowiedzi biegłego sprzecznych z wcześniejszymi wywodami.

Niewspółmierna kara

W ocenie Zastępcy Prokuratora Generalnego doszło do błędnego ustalenia, iż oskarżony Paweł R., działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia więcej niż jednej osoby, co doprowadziło do wymierzenia oskarżonemu rażąco niewspółmiernej kary 14 lat pozbawienia wolności za czyn II, a w konsekwencji rażąco niewspółmiernej kary łącznej 15 lat pozbawienia wolności.

Zastępca Prokuratora Generalnego wskazał w kasacji, że przyjęcie przez sąd I instancji, iż oskarżony działał przy popełnieniu tego czynu z zamiarem bezpośrednim, poprzedzone zostało prawidłowym rozważeniem okoliczności podmiotowych i przedmiotowych popełnionego przestępstwa oraz wnikliwą oceną okoliczności sprawy.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pialiśmy:

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy zamachu bombowego we Wrocławiu

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-18
Data udostępnienia informacji: 2019-06-17
Liczba odsłon: 957