piątek, 04 stycznia 2019

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego została złożona do Sądu Najwyższego

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego została złożona do Sądu Najwyższego

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 89 par. 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 marca 2017 roku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 

Wyrokiem z 17 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Krzysztofa W. za winnego popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym polegającym na przyjęciu łącznie ok. 96 tysięcy złotych korzyści majątkowych. Za przypisane oskarżonemu przestępstwa, Sąd wymierzył mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 500 stawek dziennych po 100 zł oraz orzekł zakaz zajmowania stanowiska prokuratora i wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza przez okres 10 lat.

Sąd Apelacyjny uniewinnił oskarżonego

Wyrokiem z 6 marca 2017 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił oskarżonego Krzysztofa W. od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Od powyższego wyroku 30 sierpnia 2017 roku Prokurator Regionalny w Łodzi wniósł kasację na niekorzyść m.in. oskarżonego Krzysztofa W. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok uniewinniający oskarżonego Krzysztofa W. od popełnienia jednego z czynów, natomiast w zakresie dwóch z czynów oddalił kasację Prokuratora Regionalnego w Łodzi jako oczywiście bezzasadną.

Orzeczenie wydano z naruszeniem zasady demokratycznego państwa prawa

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej zarzucił wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej, poprzez zaniechanie przez Sąd odwoławczy realizacji naczelnej dyrektywy procesu karnego – zasady prawdy materialnej wskazanej w art. 2 par. 2 kodeksu postępowania karnego. W ocenie Zastępcy Prokuratora Generalnego doprowadziło to do oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego, ocenionego dodatkowo bez uwzględnienia zasad logiki, wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.). W konsekwencji doszło do wydania wyroku, który jest sprzeczny ze zgormadzonym w sprawie materiałem dowodowym.W tej sytuacji Prokurator Generalny uznał za zasadne i konieczne wniesienie skargi nadzwyczajnej w tej sprawie.

Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie uniewinnienia oskarżonego Krzysztofa W. i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 16 czerwca 2018 roku. Artykuł 89 przewiduje, że skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej wynosi pięć lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, natomiast  w przypadku skierowania kasacji albo skargi kasacyjnej – roku od dnia ich rozpoznania.

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny oraz inne podmioty wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Dział Prasowy 
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-04
Data udostępnienia informacji: 2019-01-03
Liczba odsłon: 5 493