czwartek, 30 września 2010

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji

   W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nim Nietolerancji 2004-2009 Prokuratura Krajowa realizowała zadania polegające na upowszechnianiu informacji statystycznych dotyczących wyników postępowań i orzeczeń sądowych z zakresu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nim nietolerancji.     W związku z przedłużoniem realizacji tego programu także na 2010 r. Prokuratura Generalna przedstawia wyciąg ze sprawozdania dotyczącego prowadzonych w powszechnych jednostkach prokuratury postępowań w sprawach o przestępstwa popełniane z motywów rasistowskich w I półroczu 2010 r.  

   W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nim Nietolerancji 2004-2009 Prokuratura Krajowa realizowała zadania polegające na upowszechnianiu informacji statystycznych dotyczących wyników postępowań i orzeczeń sądowych z zakresu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nim nietolerancji.

    

   W związku z przedłużoniem realizacji tego programu także na 2010 r. Prokuratura Generalna przedstawia wyciąg ze sprawozdania dotyczącego prowadzonych w powszechnych jednostkach prokuratury postępowań w sprawach o przestępstwa popełniane z motywów rasistowskich w I półroczu 2010 r.

 

   Sprawozdanie zostało opracowane w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

 

Wydział Informacji i Kontaktów z Mediami

Biuro Prokuratora Generalnego

 

 

W Y C I Ą G

ZE SPRAWOZDANIA

 

dotyczącego spraw prowadzonych w I półroczu 2010r. w jednostkach organizacyjnych                 prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych ( tj. spraw zarejestrowanych,  wszczętych w tym okresie oraz kontynuowanych w tym okresie a wszczętych, czy też zarejestrowanych we wcześniejszym okresie) sporządzony na podstawie danych przekazanych przez prokuratury apelacyjne

 

P O D S U M O W A N I E

   I. Ogółem w I półroczu 2010r. prowadzonych było  88 postępowań, w tym  nowych  postępowań, z czego w okręgu prokuratury apelacyjnej:

Warszawy – 21  spraw, Białegostoku – 5 spraw, Krakowa – 10 spraw, Katowic – 9 spraw, Szczecina – 5 spraw, Lublina – 10 spraw , Gdańska – 9 spraw , Poznania – 1 sprawa, Łodzi – 2 sprawy, Wrocławia – 12  spraw i Rzeszowa – 4 sprawy.

   Z tego :

–         15  spraw jest w toku

–         zakończono ogółem 73 sprawy

–         w  13 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko  17 osobom i  w 1 sprawie wniosek przeciwko 1 osobie o warunkowe umorzenie postępowania

–          40 spraw umorzono, w tym z uwagi na niewykrycie sprawców  –  19 spraw, z uwagi na brak znamion przestępstwa – 15  spraw , 5 spraw – z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu i 1 sprawę umorzono przed wszczęciem.

–         żadnej sprawy nie umorzono z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk.

–         w  16 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego.

–          3 sprawy zawieszono

 

   II. W oparciu o informacje przekazywane przez prokuratury apelacyjne za I półrocze 2010r. ustalono, iż w informacjach za 2009r. nie wykazano  5 spraw, które opisano dopiero w informacjach z  2010r., w związku z powyższym dane za 2009r. nie obejmują tych  spraw.

   Ponadto ustalono, iż w 2009r. jednej sprawy nie wykazano jako zakończonej, stąd też ilość zakończonych w 2009r. postępowań powinna być większa o 1 sprawę.

 

   III.  Z opisanych spraw objęto nadzorem służbowym prokuratur nadrzędnych  39 spraw. Część spraw, która nie była objęta nadzorem służbowym nie została objęta takim nadzorem w związku z faktem powiadomienia  jednostki nadrzędnej o postępowaniu już po wydaniu decyzji merytorycznej kończącej postępowanie ( dot. to odmów wszczęcia postępowania), albo z uwagi na to , iż sprawy nie były skomplikowane i nie wymagały konsultacji.

 

   IV.  48  decyzji merytorycznych o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu była przedmiotem badań w ramach nadzoru służbowego prokuratur nadrzędnych.

 

   V. Ilość przestępstw popełnionych na tle rasowym  w  I półroczu 2010 r. utrzymała się na nieco niższym poziomie w porównaniu do 2009r. ale jest większa w porównaniu do lat 2006 i 2007 i jest podobna do 2008r.  Zarejestrowano, bowiem w tym okresie  55 nowych postępowań, pozostałe 33   prowadzone postępowania było kontynuowane z wcześniejszego okresu.

   Zaznaczyć należy, iż w całym 2006r. łącznie prowadzono 60 postępowań, w tym nowych 48 postępowań, zaś w 2007r. łącznie prowadzono 62 postępowania, w tym nowe sprawy – 41.

   Dane za  2008r. wskazują na ponad 100% wzrost tej kategorii nowych postępowań, średnio  W 2008r. zarejestrowano bowiem łącznie 123 postępowania, z czego 98 dotyczyło nowych zdarzeń.

W 2009r. prowadzono natomiast 166 postępowań, z czego 124 dotyczyło nowych zdarzeń.

Średnio więc  w tych latach w okresie półrocznym był następujący wpływ nowych spraw: w 2006r.- 24, w 2007 – 20, w 2008r. – 54, w 2009r. – 62.

 

   VI. Prokuratorzy w zasadzie prawidłowo realizują zalecenia byłej Prokuratury Krajowej kontynuowane w Prokuraturze Generalnej w zakresie postępowania z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych. Większość z nich bowiem było obejmowane nadzorem służbowym. Część spraw, która nie była objęta nadzorem służbowym, nie została objęta takim nadzorem w sprawach, gdzie zapadły decyzje o odmowie wszczęcia postępowania lub w związku z faktem powiadomienia  jednostki nadrzędnej o postępowaniu już po wydaniu decyzji merytorycznej kończącej postępowanie. Pewna ilość spraw nie była objęta zwierzchnim nadzorem służbowym z tego powodu, ze sprawy nie były skomplikowane i nie wymagały konsultacji.

   W sprawach gdzie nie zgłoszono spraw do nadzoru przez Prokuratury Rejonowe jednostki nadrzędne zwracały uwagę na nieprawidłowości w tym zakresie i przypomniały o takim obowiązku w pismach instrukcyjnych.

   Większość z opisanych spraw zakończonych prawomocnymi postanowieniami o umorzeniu postępowań przygotowawczych i odmowach wszczęcia postępowania była już przedmiotem badań przez prokuratury nadrzędne. Na 48  zbadanych decyzji kończących o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu    w 35 przypadkach decyzje merytoryczne uznano za zasadne a w 13 przypadkach za niezasadne. W 12 sprawach polecono podjęcie na nowo postępowania a w 1 sprawie wykonanie czynności w trybie art. 327 § 3 kpk. W jednej sprawie przygotowany będzie wniosek do Prokuratora Generalnego o uchylenie w trybie art. 328 § 1 kpk postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko osobom. Powyższe dane wskazują więc na kwestionowanie około 27 % podjętych decyzji, a tym samym wskazuje to na celowość badania tej kategorii spraw przez jednostki nadrzędne celem wyeliminowania nieprawidłowych decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania.

 

   VII. Zauważalna od kilku lat tendencja wzrastająca  jeśli chodzi o wykrywalność tego rodzaju przestępstw zmniejszyła się w 2009r. , natomiast wzrosła nieznacznie   w I połowie 2010r. w porównaniu do 2009r.

   Na 62 prowadzone postępowania w całym 2007r. w 25 z tych postępowań przedstawiono zarzuty w stosunku do 50 osób.

   Na prowadzone 123 postępowania w  2008r. w  33 z nich przedstawiono zarzuty 58 osobom.

Na  prowadzonych 166 postępowań w 2009r. w 30 sprawach przedstawiono zarzuty w stosunku do 54 osób, a więc w mniejszej ilości spraw niż w 2008r. i wobec mniejszej ilości osób.

Na prowadzonych w I półroczu 2010r. 88 spraw w 23 sprawach przedstawiono zarzuty 41 osobom.

   Przy czym ilość spraw umorzonych z powodu niewykrycia utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2009r. Na 146 spraw zakończonych w 2009r. z powodu niewykrycia sprawców umorzono aż 42 postępowania ( średnio w półroczu 21 ) , natomiast w I półroczu 2010r. na 73 sprawy zakończone z powodu niewykrycia sprawców umorzono 19 spraw.

   Wskazać w tym miejscu należy, iż w całym roku 2006r.  umorzono z powodu niewykrycia sprawców  15 spraw, natomiast w  2007r. –  11 . W 2008r. umorzono z uwagi na niewykrycie sprawców 24  sprawy. W 2009r. i w I połowie 2010r. umorzono więc z powodu niewykrycia sprawców prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do 2008r.

   Proporcjonalnie zmniejszyła się też ilość kierowanych aktów oskarżenia.

I tak w 2006r. skierowano 12 aktów oskarżenia, w 2007r. – 19 aktów oskarżenia, w 2008r. – 28 aktów oskarżenia. Natomiast w 2009r. skierowano również 28  aktów oskarżenia. Przy czym ze względu na zdecydowany wzrost liczby postępowań w 2009r. proporcjonalnie powinna również wzrosnąć ilość kierowanych aktów oskarżenia, co jednak nie nastąpiło.

   W I półroczu 2010r. skierowano 13 aktów oskarżenia i 1 wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, a więc na poziomie zbliżonym do 2009r.

   W  prowadzonych sprawach stosunku do 2 osób podejrzanych zastosowano najbardziej dolegliwe środki zapobiegawcze tj. tymczasowe aresztowanie, w stosunku do 8 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju , poręczenia majątkowego, czy też zakazu zbliżania się i kontaktowania

   W porównaniu do lat wcześniejszych liczba stosowanych środków zapobiegawczych zmniejszyła się. W 2008r. na 123 postępowania w stosunku do 10 osób stosowane było tymczasowe aresztowanie, a w stosunku do 18 osób wolnościowe środki zapobiegawcze. W 2009r. na 166 prowadzonych postępowań w stosunku do 9 osób stosowano tymczasowe aresztowanie a w stosunku do 19 osób wolnościowe środki zapobiegawcze.

 

   VIII. Na  88 postępowań prowadzonych w I półroczu 2010r. ,  aż 34 z nich dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu, zaś 2 sprawy dotyczyły publikacji książkowych, prasowych i muzycznych, 3 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniem kibiców, 2 dotyczyły zachowań rasistowskich na cmentarzach, zaś 9 dotyczyło tzw. rasistowskich napisów tzw. grafiti na murach.

 

   IX. W  postępowaniach prowadzonych w I półroczu 2010r.  46 spraw dotyczyło kwalifikacji z art. 256kk, w 51 postępowaniach kwalifikacji z art. 257 kk, zaś w 8 postępowaniach kwalifikacji z art. 119 kk.,  3 sprawy dotyczyło innych kwalifikacji prawnych czynu.

 

   X. W  I połowie 2010r.  zapadło 9 orzeczeń sądowych w sprawach skierowanych z aktami oskarżenia.

   W 8 sprawach zapadły  wyroki skazujące, w 1 sprawie Sąd  umorzył postępowanie  z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, przy czym orzeczenie to zostało zaskarżone przez prokuraturę.

Powyższe wskazuje na dużą skuteczność kierowanych w tych sprawach aktów oskarżenia.

 

Prokuratura Generalna

Departament Postępowania Przygotowawczego

 

Warszawa, 21 września 2010 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-09-30
Data udostępnienia informacji: 2010-09-30
Liczba odsłon: 1 539