wtorek, 10 marca 2020

NSA podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie statusu organizacji zajmujących się prawami zwierząt w postępowaniu administracyjnym

NSA podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie statusu organizacji zajmujących się prawami zwierząt w postępowaniu administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny, w podjętej w składzie 7 sędziów uchwale, podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, że organizacja społeczna zajmująca się odbieraniem katowanych zwierząt od ich właścicieli posiada interes prawny w postępowaniu administracyjnym. NSA w uchwale przesądził, że organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, której przedstawiciel odebrał właścicielowi lub opiekunowi zagrożone śmiercią lub ciężką chorobą zwierzę i zawiadomił o tym stosowny organ samorządowy, posiada status strony w postępowaniu w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek Prokuratora Generalnego

W złożonym do NSA wniosku Prokurator Generalny wniósł o wyjaśnienie przepisów prawnych w odniesieniu do statusu organizacji zajmujących się prawami zwierząt w postępowaniach z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W praktyce stosowanie tego przepisu w powiązaniu z art. 28 k.p.a. wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Chodzi o postępowania zmierzające do wydania tzw. decyzji następczej na podstawie ww. przepisu. Zgodnie z tym przepisem: „(…) w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia”.

Niejednolite orzecznictwo

Dotychczas w orzecznictwie sądów administracyjnych obecne były dwie rozbieżne linie orzecznicze. Sądy orzekały, że organizacje prozwierzęce nie posiadają automatycznie interesu prawnego do udziału w postępowaniu z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jako strony, lecz mogą jedynie zgłosić udział w tym postępowaniu jako uczestnicy na prawach strony. Równocześnie inne składy orzekające sądów administracyjnych stwierdzały, że organizacje takie uzyskują status strony w postępowaniu ze względu na fakt zawiadomienia organów samorządowych o odebraniu zwierząt i ponoszenia kosztów ich utrzymania i leczenia.

„Policja administracyjna”

W uzasadnieniu swojej decyzji NSA m.in. podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego, że interes prawny organizacji zajmujących się prawami zwierząt do udziału jako strona w postępowaniach z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt wynika z faktu, że zabierając właścicielowi zagrożone zwierzę dokonują oni czynności władczej, którą można zakwalifikować jako ingerencję administracyjną o charakterze policji administracyjnej. W ocenie NSA ten etap procedury pozwala na samoistne przyjęcie, że organizacja społeczna będzie posiadała interes prawny w toczącym się następnie na mocy art. 7 ust. 3 ww. ustawy postępowaniu administracyjnym. Organizacja społeczna jest bezpośrednio zainteresowana wynikiem postępowania we wspomnianej sprawie.

Sąd podkreślił zatem, że status strony organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt wynika bezpośrednio z normy art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, która stanowi o obowiązku nałożonym na te podmioty wskazane w tym przepisie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-10
Data udostępnienia informacji: 2020-03-10
Liczba odsłon: 2 073