poniedziałek, 02 marca 2020

Oświadczenie Prokuratury dotyczące publikacji Gazety Wyborczej

Oświadczenie Prokuratury dotyczące publikacji Gazety Wyborczej

W związku z poniedziałkową publikacją Gazety Wyborczej pt. „Pensja Ziobry poza prawem” prokuratura prosi o niepowielanie nieprawdziwych informacji w niej zawartych. Redakcje, które będą powtarzać fałszywe treści powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Nieprawdą jest podana przez „Gazetę Wyborczą” informacja, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pobiera bez podstawy prawnej dodatek funkcyjny.

Osoba zajmująca stanowisko Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pełni dwa odrębne urzędy, o odrębnym zakresie zadań i kompetencji. Funkcję Prokuratora Generalnego Minister Sprawiedliwości obejmuje z mocy samego prawa – tj. na podstawie art. 1 § 2 Prawa o prokuraturze – stając się naczelnym organem prokuratury.

Konstytucja nie zabrania sprawowania mandatu posła przez Prokuratora Generalnego. Przepisy prawa dokonują rozróżnienia pomiędzy Prokuratorem Generalnym, którym staje się każdorazowo Minister Sprawiedliwości a prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych, których – jako oskarżycieli publicznych – rzeczywiście obowiązuje zakaz łączenia funkcji z mandatem poselskim, jak również mandatem senatorskim określony w art. 103 ust. 2 Konstytucji. Prokurator Generalny, co wynika z ustawy – Prawo o prokuratorze, ma szczególną pozycję, jako podmiot kierujący działalnością prokuratury. Prokurator Generalny jako członek rządu realizuje zadania wyznaczone w art. 146 Konstytucji dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publicznego. Jednocześnie zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze nie odnoszą się do niego warunki konieczne do powołania na stanowisko prokuratora, co dodatkowo potwierdza jego odrębny status względem prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Prokurator Generalny zgodnie z obowiązującymi przepisami pobiera dodatek funkcyjny z tytułu sprawowanej funkcji. Wysokość dodatku funkcyjnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 124 § 2 Prawa o prokuraturze. Rozporządzenie w sposób sztywny określa wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego Prokuratorowi Generalnemu, nie dając żadnych podstaw do stopniowania jego wysokości.

Zacytowany akt prawny stanowi właściwą i legalną podstawę prawną wypłaty tego świadczenia.

Przysługujący Prokuratorowi Generalnemu dodatek funkcyjny jest opodatkowany. Podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wysokość tego dodatku od samego początku pobierania go przez Prokuratora Generalnego jest pomniejszana o zaliczkę na poczet podatku dochodowego.

Wysokość dodatków funkcyjnych nie jest uzależniona od stażu pracy.

Z tytułu wykonywania zadań Prokuratora Generalnego Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie pobiera wynagrodzenia.

Prokuratura Krajowa informuję, iż wystosowała do Gazety Wyborczej żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji w trybie ustawy Prawo prasowe.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-02
Data udostępnienia informacji: 2020-03-02
Liczba odsłon: 1 967