piątek, 28 lutego 2020

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

W związku z nieprawdziwą publikacją Gazety Wyborczej dotyczącą dodatku funkcyjnego Prokuratora Generalnego, która ukazała się w dniu 28.02.2020 r. zamieszczamy poniższe oświadczenie. Jednocześnie pragniemy zastrzec, ze redaktor Wojciech Czuchnowski otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości precyzyjną odpowiedź na zadane pytanie, której nie uznał jednak wykorzystać w swojej publikacji, przez co nie zachował należytej staranności jaką nakłada na niego ustawa Prawo prasowe.

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Nieprawdziwe są informacje zawarte w artykule opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą” w dniu 28 lutego 2019 r., że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pobiera bez podstawy prawnej dodatek funkcyjny. Osoba zajmująca stanowisko Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pełni dwa odrębne urzędy, o odrębnym zakresie zadań i kompetencji. Funkcję Prokuratora Generalnego Minister Sprawiedliwości obejmuje z mocy samego prawa – tj. na podstawie art. 1 § 2 Prawa o prokuraturze – stając się naczelnym organem prokuratury.
Prokurator Generalny zgodnie z obowiązującymi przepisami pobiera dodatek funkcyjny z tytułu sprawowanej funkcji. Wysokość dodatku funkcyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 124 § 2 Prawa o prokuraturze.
Nieprawdą jest podana przez „Gazetę Wyborczą” informacja, że przysługujący Prokuratorowi Generalnemu dodatek funkcyjny jest nieopodatkowany, ponieważ podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wysokość tego dodatku od samego początku jest pomniejszana o zaliczkę na poczet podatku dochodowego.
Nieprawdą jest też informacja „Gazety Wyborczej”, że wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego Prokuratorowi Generalnemu zależy od stażu zawodowego prokuratora, ponieważ wysokość dodatków funkcyjnych w żaden sposób nie jest uzależniona od stażu pracy. Podkreślić przy tym należy, że powołane rozporządzenie Rady Ministrów w sposób sztywny określa wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego Prokuratorowi Generalnemu, nie dając żadnych podstaw do miarkowania jego wysokości.
Z tytułu wykonywania zadań Prokuratora Generalnego Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie pobiera wynagrodzenia.
Rażąco nieprawdziwy charakter informacji zawartych w powołanym artykule, odnoszących się do okoliczności łatwych do ustalenia dla dziennikarza należycie wykonującego swoje obowiązki, utwierdza w przekonaniu, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nie jest rezultatem braku należytej staranności, lecz zamierzonym działaniem autora artykułu, podjętym w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a równocześnie rozpowszechnienia zniesławiających zarzutów pod adresem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-28
Data udostępnienia informacji: 2020-02-28
Liczba odsłon: 1 232