wtorek, 27 listopada 2018

Porozumienie o współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

Porozumienie o współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

Wczoraj (26 listopada 2018 roku) odbył się briefing prasowy sygnatariuszy Porozumienia pomiędzy Prokuratorem Krajowym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantem Głównym Straży Granicznej i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Porozumienie weszło w życie 26 listopada 2018 roku, natomiast jego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia publicznego i szkodom społecznym, jakie powoduje wprowadzenie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Porozumienie zobowiązuje strony do wczesnego reagowania i pełnej wymiany informacji również na poziomie lokalnym. Określa ogólne ramy współpracy, natomiast nie narzuca szczegółowych procedur ani metod działania. Stosowanie Porozumienia powinno być odpowiedzią na konkretny problem z uwzględnieniem zaangażowanych instytucji, wielkości użytych środków, zastosowanych metod, czasu trwania, mobilizacji innych podmiotów, wyboru form współpracy.

Porozumienie przewiduje, że na szczeblu krajowym zostanie powołany Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele każdej ze Stron, a pracami Komitetu będzie kierował Główny Inspektor Sanitarny. Celem Porozumienia jest ograniczenie podaży dopalaczy.

Porozumienie zobowiązuje strony do podejmowania zdecydowanych działań w obszarach rozpoznawania sytuacji i wymiany informacji jak również wczesnego i szybkiego reagowania.

Nowe możliwości walki z „dopalaczami” wprowadziły przepisy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 20 lipca 2018 r.

Dział Prasowy
Prokuratora Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27
Liczba odsłon: 715