czwartek, 19 marca 2020

Prokuratura dynamicznie reaguje na rozwój sytuacji epidemicznej

Prokuratura dynamicznie reaguje na rozwój sytuacji epidemicznej

W celu ograniczenia potencjalnego zarażenia się koronawirusem, w prokuraturze podjęto szereg działań prewencyjnych. Najważniejszym ich celem jest ograniczenie rotacji osób w budynkach prokuratury, jak również wdrożenie zalecanych podwyższonych standardów sanitarnych dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Do prokuratur są na bieżąco przekazywane środki dezynfekujące tak, aby były bez problemu dostępne dla wszystkich osób przebywających w budynkach. Prokuratury dysponują również środkami ochrony osobistej, takimi jak maski i rękawiczki.

Ograniczono liczbę osób przebywających w budynkach. Osobami tymi – poza pracownikami prokuratury – mogą być jedynie funkcjonariusze służb, uczestnicy postępowań oraz składający zawiadomienie o przestępstwie. Pozostałe osoby będą musiały uzyskać zgodę szefa jednostki na przebywanie w budynku prokuratury.

W uzasadnionych przypadkach jest badana temperatura ciała osób wchodzących do budynku prokuratury. Działania te mają uniemożliwić wstęp osobom, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej.

Każdy przypadek podejrzenia infekcji koronawirusem, jak również zamiar powrotu do pracy po okresie nieobecności w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia musi być zgłoszony.

Polecono dokonywanie dodatkowego pouczenia dla uczestników postępowania o konieczności telefonicznego poinformowania prokuratury, przed wyznaczonym terminem czynności procesowej, o kwarantannie lub innej okoliczności wskazującej na potencjalne niebezpieczeństwo zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.

Szefowie jednostek zostali również upoważnieni do rozważenia czasowego wyłączenia lub ograniczenia przyjmowania interesantów, z zachowaniem możliwości kontaktu telefonicznego.

Szefowie jednostek prokuratury zostali zobowiązani do rozważenia umożliwienia pracownikom  pracy w systemie zdalnym.

Polecono monitorowanie stron internetowych, m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy i stosowanie się do publikowanych tam wytycznych.

Odwołano organizowane przez poszczególne jednostki prokuratury szkolenia, konferencje, seminaria, wyjazdy służbowe i inne spotkania gromadzące większą liczbę osób.

Niezależnie od wprowadzonych restrykcji prokuratura nie zawiesza swojego działania. Realizowane są zadania w zakresie ścigania przestępstw, zaś czynności procesowe są wykonywane systematycznie.

Prokuratura podkreśla, iż informacje o braku przygotowania prokuratury do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w stanie zagrożenia epidemicznego nie odpowiadają prawdzie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-19
Data udostępnienia informacji: 2020-03-24
Liczba odsłon: 2 378