czwartek, 08 kwietnia 2021

Prokuratura Regionalna w Warszawie: Błędna decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o braku aresztu dla Leszka Cz.

Prokuratura Regionalna w Warszawie: Błędna decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o braku aresztu dla Leszka Cz.

Sąd Okręgowy w Warszawie (8 kwietnia 2021 r.) nie uwzględnił zażalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie na postanowienie sądu rejonowego o nie zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. który jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack. Decyzja o braku aresztu zapadła pomimo, że sądy obu instancji uznały, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa zarzucanego Leszkowi Cz. które zagrożone jest wysoką karą do 15 lat pozbawienia wolności. Stanowi to samoistną przesłankę stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokurator nie zgadza się z decyzją sądu

W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowienie sądu należy ocenić jako błędne w szczególności w świetle ustaleń postępowania. Taka decyzja sądu będzie miała negatywny wpływ na prawidłowy bieg śledztwa. Postanowienie sądu  jest przejawem nieproporcjonalnie łagodnego potraktowania Leszka Cz. – jednego z kluczowych podejrzanych, względem innych osób, które usłyszały zarzuty związane z procederem sprzedaży obligacji GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Bank S.A. Zarówno wobec byłych członków zarządu banku stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,  zaś wobec Konrada K jest on nadal stosowany.

Zakres zarzutów

Leszek Cz. jest podejrzany o dokonanie oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach. Dowody zgromadzone od kwietnia  2018 r. wskazują, że podejrzany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Banku S.A. był w banku osobą faktycznie podejmującą kluczowe decyzje, miał wiedzę na temat szczegółów dokonywanej za pośrednictwem Idea Bank S.A. sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack S.A. Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. w sposób świadomy akceptował ten proceder pomimo tego, że bank nie miał wymaganego zezwolenia KNF na prowadzenie takiej działalności, a jego klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack. W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie ustalili, że w wyniku sprzedaży obligacji GetBack za pośrednictwem sieci Idea Bank S.A. zostało pokrzywdzonych ponad 2 tysiące osób. natomiast na skutek działań samego Leszka Cz. nabywcy obligacji ponieśli szkodę w wysokości ponad 200 milionów złotych.

Prokurator skierował wniosek o areszt już w sierpniu 2020 roku

Prokuratura Regionalna w Warszawie 11 sierpnia 2020 roku skierowała wniosek o zastosowanie wobec Leszka Cz. tymczasowego aresztowania, po uprzednim wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Do ogłoszenia zarzutów nie doszło, ponieważ podejrzany ukrywał się poza granicami kraju i unikał kontaktu z organami ścigania. Nie stawił się na żadnym z czterech terminów posiedzeń sądowych, dotyczących decyzji aresztowych. Obrońcy podejrzanego, bądź ustnie usprawiedliwiali niestawiennictwo podejrzanego, bądź przedkładali sądowi, niesporządzoną przez lekarza sądowego, zagraniczną dokumentację medyczną z której wynikało, że Leszek Cz. nie może się stawić w sądzie z przyczyn zdrowotnych. Leszek Cz. co najmniej od 10 września 2020 r. wie, że prokuratura zamierza ogłosić mu zarzuty. W tym czasie m.in. udzielał wywiadów prasowych, w których wprost wyrażał swoje stanowisko dotyczące prowadzonego postępowania oraz nie krył, że „zdecydował się, że lepiej wyjechać z kraju i tam czekać na rozwój sytuacji”. Od chwili dowiedzenia się o wydanym postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, nie wyraził woli stawiennictwa przed sądem lub prokuratorem.

Ukrywanie przed wymiarem sprawiedliwości

Błędne decyzje sądu w dalszym ciągu umożliwiły podejrzanemu ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości i dały możliwość wpływania na świadków i podejrzanych w sprawie tzw. afery GetBack w celu ukrycia swojego udziału w przestępczym procederze dystrybucji obligacji GetBack w kierowanym przez niego banku.

W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie tylko izolacyjny środek zapobiegawczy może zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa, co w niedalekiej przyszłości skutkowałoby przeprowadzeniem rozprawy sądowej oraz wydaniem orzeczenia uwzględniającego uzasadnione interesy kilku tysięcy osób pokrzywdzonych, w tym poprzez orzeczenie środków kompensacyjnych. Decyzja sądu skutkuje wtórnym pokrzywdzeniem ponad 2000 oszukanych nabywców obligacji, którzy zostają na chwilę obecną pozbawieni możliwości odzyskania straconych pieniędzy na gruncie obowiązującej procedury karnej.

Decyzja sądu uniemożliwia Prokuraturze Regionalnej w Warszawie skuteczne poszukiwanie podejrzanego i wystawianie za nim listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania. Tym samym prokurator został pozbawiony realnej możliwości pociągnięcia w najbliższym czasie Leszka Cz. do odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08
Data udostępnienia informacji: 2021-04-08
Liczba odsłon: 905