wtorek, 09 marca 2021

Sąd błędnie uznał, że pełnomocnik nie dołączył oryginału pełnomocnictwa do apelacji – Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego

Sąd błędnie uznał, że pełnomocnik nie dołączył oryginału pełnomocnictwa do apelacji – Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2019 roku o odrzuceniu apelacji pełnomocnika uczestniczki postępowania.

Okoliczności sprawy

Sprawa objęta skargą nadzwyczajną dotyczy zainicjowanego przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim postępowania spadkowego o podział masy spadkowej, którego uczestnikiem była córka spadkodawczyni. W toku postępowania przedstawiała ona odmienny od zaproponowanego przez wnioskodawcę – jej brata, sposób podziału majątku spadkowego. Nie zgodziła się również z dokonanym na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 3 października 2016 roku działem spadku i wniosła apelację, którą uwzględnił sąd okręgowy.

Ponowny podział majątku spadkowego również został zakwestionowany przez uczestniczkę. Jej pełnomocnik złożył w tej sprawie apelację, do której załączył oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestniczki. Jej odpisy wraz z załącznikami, zostały przez sąd doręczone wszystkim stronom postępowania.

Odrzucona apelacja

Mimo prawidłowego przedłożenia przez pełnomocnika upoważnienia do działania, właściwy do rozpoznania apelacji – Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, wezwał go do uzupełniania braków formalnych poprzez złożenie oryginału pełnomocnictwa bądź jego uwierzytelnionej kopii, a następnie, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku odrzucił apelację, wskazując, że zawiera ona braki formalne tj. brak pełnomocnictwa. Podejmowane przez pełnomocnika kolejne próby wzruszenia zapadłego orzeczenia kończyły się oddaleniem bądź odrzuceniem składanych wniosków i zażaleń.

Ponadto, pomimo tego, że w toku postępowania o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji finalnie ustalono, że pracownik Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim błędnie wysłał do strony wraz z odpisem apelacji, oryginał pełnomocnictwa złożony przez adwokata reprezentującego stronę skarżącą, wniosek został odrzucony przez sąd.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

W skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do sądu i zasady dwuinstancyjności postępowania, jak też rażące naruszenie prawa procesowego.

Jak wskazano w skardze, stan faktyczny sprawy oraz sekwencja zdarzeń prawnych prowadzi do przekonania, że odrzucenie przez sąd II instancji apelacji pełnomocnika uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, na skutek bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia nieistniejących braków formalnych apelacji naruszały powyższe normy prawne.

Podniesiono, że w sprawie objętej skargą pełnomocnictwo zostało w oryginale dołączone przez pełnomocnika uczestniczki jako załącznik do apelacji wniesionej w dniu 29 marca 2019 roku do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Następnie zostało ono błędnie doręczone stronie przeciwnej wraz z odpisem apelacji przez sąd pierwszej instancji, czego konsekwencją było niezasadne wezwanie uczestniczki postępowania do uzupełnienia powyższego braku, a co ostatecznie doprowadziło do odmowy merytorycznego rozpoznania środka odwoławczego uczestniczki postępowania kwestionującej rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o dziale spadku.

Prokurator Generalny wniósł zatem o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-09
Data udostępnienia informacji: 2021-03-15
Liczba odsłon: 1 304