czwartek, 15 lipca 2021

Sąd chce wydać dziecko ojcu ściganemu Europejskim Nakazem Aresztowania – jest skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego

Sąd chce wydać dziecko ojcu ściganemu Europejskim Nakazem Aresztowania – jest skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny, korzystając ze swojego uprawnienia nadanego mocą ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o tzw. „organie centralnym” skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej w sprawie dotyczącej nakazania powrotu niespełna 4 letniego chłopca do Królestwa Niderlandów. Skarga dotyczy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Wydziału I Cywilnego z dnia 16 marca 2021 roku.

Okoliczności sprawy

Rodzice chłopca to Polacy, którzy zamieszkiwali w Holandii. W 2019 roku matka zabrała dziecko z powrotem do Polski. Ojciec wystąpił na drogę sądową w celu powrotu małoletniego do Holandii. Jak ustalono mężczyzna został w Polsce skazany prawomocnym wyrokiem  sądu z na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa związane z wprowadzeniem do obrotu i uczestniczeniem w obrocie amfetaminą oraz udzielania takich substancji innym osobom. Do chwili obecnej nie odbył on orzeczonej kary, ukrywając się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W związku z tą sytuacją poszukiwany jest Europejskim Nakazem Aresztowania.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzekający w tej sprawie w I instancji Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 roku oddalił wniosek mężczyzny w przedmiocie nakazania matce zapewnienia powrotu dziecka do Królestwa Niderlandów.

Sąd zwrócił uwagę na to, że po powrocie małoletniego do Holandii może dojść do sytuacji, w której wnioskodawca w skutek realizacji ENA zostanie wydany Polsce, a małoletni oddany pod opiekę państwa holenderskiego.

Orzeczenie sądu odwoławczego

Po rozpoznaniu apelacji wnioskodawcy Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku zmienił zaskarżone postanowienie i nakazał matce zapewnienie powrotu małoletniego do Holandii.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Prokurator Generalny zarzucił orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie naruszenie prawa materialnego to jest  art. 13 lit. b Konwencji haskiej w związku z art. 3 pkt. 1 Konwencji o Prawach Dziecka. Wskazał, że sąd błędnie przyjął, że w sprawie nie zachodzi poważne ryzyko, że nakazanie powrotu małoletniego do Królestwa Niderlandów naraziłby dziecko na szkodę psychiczną, albo w jakikolwiek inny sposób postawiłoby w sytuacji nie do zniesienia.

Jak podniesiono w skardze okoliczności sprawy wskazują, że powrót dziecka do Holandii podczas, gdy wobec jego ojca nadal pozostaje aktualny do wykonania na terenie całej Unii Europejskiej Europejski Nakaz Aresztowania, skutkuje pozostawieniem dziecka w sytuacji nie do zniesienia. Sytuacja prawna wnioskodawcy nie jest ustabilizowana, dlatego istnieje ciągłe i realne ryzyko umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej w przypadku jeśli ojciec zostałyby pozbawiony wolności w wykonaniu ENA.

W skardze podkreślono, że dziecko ma obecnie 4 lata i jest silnie związane z matką. To ona codziennie sprawuje i sprawowała nad nim opiekę, także w czasie pobytu małoletniego na terenie Królestwa Niderlandów. Zaznaczono, że ewentualne, nagłe odseparowanie chłopca od osoby dominującej w jego życiu, bez wątpienia oznaczałoby postawienie małoletniego w sytuacji nie do zniesienia. Aktualnie nie możliwy jest też wspólny powrót do Holandii matki wraz z synem, albowiem toczy się tam postępowanie o uprowadzenie dziecka. W tej sytuacji ewentualny wspólny powrót mógłby wiązać się z ryzykiem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w przypadku podjęcia kroków prawnych wobec matki.

Z tych względów Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie co do istoty sprawy lub ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-15
Data udostępnienia informacji: 2021-07-14
Liczba odsłon: 2 500

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj