środa, 18 grudnia 2019

Sąd Najwyższy podzielił argumenty Prokuratora Generalnego zawarte w kasacji w sprawie dotyczącej warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego

Sąd Najwyższy podzielił argumenty Prokuratora Generalnego zawarte w kasacji w sprawie dotyczącej warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego.

Postanowienia  sądów I i II instancji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca 2018r. odmówił udzielenia J.J., skazanemu za czyn polegający na doprowadzeniu 6 – letniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec niego w wymiarze 6.

Na powyższe rozstrzygniecie zażalenie złożył obrońca skazanego.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z 10 grudnia 2018r. uwzględnił zażalenie  i zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego, warunkowo zwalniając skazanego J.J. i oddając go w okresie próby pod dozór kuratora.

Stanowisko Prokuratora Regionalnego

Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Prokurator uznał orzeczenie Sądu Apelacyjnego za wadliwe. Wskazał na rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, polegające na braku poddania analizie i ocenie całego materiału dowodowego pod kątem istnienia w stosunku do skazanego przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia w postaci pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej. Nadto podniósł, że sąd odwoławczy nie wskazał w uzasadnieniu własnego stanowiska, jakie ustalenia doprowadziły do przekonania o konieczności wydania postanowienia  o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary, której koniec upływał w styczniu 2021r.

Kasacja

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny podzielił stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Działając z jego upoważnienia, prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył do Sądu Najwyższego  kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 grudnia 2018r. W szczególności skarżący podniósł, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wydając zaskarżone postanowienie, rażąco naruszył przepisy prawa procesowego, nie dokonał analizy wszystkich przesłanek stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia,  określonych w  art. 77 par.  1 k.k. i nie poddał w tym zakresie prawidłowej ocenie całego zgromadzonego materiału dowodowego.

Wobec tych uchybień Prokurator Generalny wniósł o uchylenia postanowienie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy 27 listopada 2019r. uwzględnił kasację, uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz  przekazał sprawę temu sądowi  do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-12-18
Data udostępnienia informacji: 2019-12-18
Liczba odsłon: 1 329