środa, 15 maja 2019

Sąd Najwyższy uwzględnił dwie kasacje Prokuratora Generalnego wniesione od wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Sąd Najwyższy uwzględnił dwie kasacje Prokuratora Generalnego wniesione od wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Sąd Najwyższy uznając kasacje Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro za zasadne, uchylił zaskarżone wyroki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Kasacja w sprawie dotyczącej czynów o charakterze pedofilskim

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny skierował, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 sierpnia 2017 roku, mocą którego zmieniono wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wobec Ryszarda Ś. skazanego za wielokrotne doprowadzenie małoletniego w wieku lat 14 do obcowania płciowego w postaci odbycia z nim stosunków seksualnych.

Pierwotnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Ryszarda Ś. na karę 9 lat pozbawienia wolności. Sąd odwoławczy, rozpoznając apelacje obrońcy oskarżonego obniżył wymierzoną mu karę do 7 lat pozbawienia wolności.

Rażąca niewspółmierność kary

W kasacji Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zarzucił rażącą niewspółmierności kary orzeczonej wobec Ryszarda Ś., będącą konsekwencją niewłaściwego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu apelacji obrońcy oskarżonego i uwzględnienia niesłusznych argumentów przemawiających za złagodzeniem kary. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższych uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną i uwzględnił jej żądania.

Sprawa skazanego za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 lutego 2017 roku Wojciech Cz. został uznany za winnego popełnienia rozboju z udziałem niebezpiecznego narzędzia tj. czynu z art. 280 § 2 kodeksu karnego i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolność.

Prokurator uznając, że wymierzona przez sąd kara jest rażąco łagodna wniósł apelację na niekorzyść oskarżonego w zakresie wysokości orzeczonej kary.

Po rozpoznaniu środka odwoławczego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że apelacja prokuratora nie zasługuje na uwzględnienie i wyrokiem z dnia 12 lipca 2017 roku utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Prokurator Regionalny we Wrocławiu i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji na niekorzyść oskarżonego.

Rażące naruszenie przepisów prawa procesowego

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wystąpił z kasacją w kwietniu 2018 roku. W złożonym środku prawnym zarzucił sądowi odwoławczemu rażące i mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów prawa procesowego, wskazując na zaniechanie przeprowadzenia prawidłowej kontroli odwoławczej, nienależyte rozpoznanie uchybień podniesionych w zarzucie apelacji prokuratora i nie odniesienie się do nich w uzasadnieniu orzeczenia.

Sąd Najwyższy, uznając kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, przekazując jednocześnie temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-15
Data udostępnienia informacji: 2019-05-15
Liczba odsłon: 2 084