piątek, 07 czerwca 2019

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

Sąd Najwyższy, podzielając argumentację przedstawioną w kasacji Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Prokurator Generalny skierował kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 lipca 2017 roku, mocą którego utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 27 stycznia 2017 roku, uniewinniający oskarżonych od popełnienia szeregu zarzucanych im aktem oskarżenia przestępstw o charakterze korupcyjnym, stypizowanych w art. 228 § 1 kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym w okresie pomiędzy 1 września 1998 roku a 30 czerwca 2003 roku), polegających na żądaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznych w spółkach węglowych  Skarbu Państwa.

Wniosek sędziego o wyłączenie od rozpoznania sprawy

Na etapie postępowania odwoławczego sędzia sprawozdawca złożył zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego wniosek o wyłączenie od udziału w rozpoznawanej sprawie. Wskazał, że zachodzą wobec niego okoliczności mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, albowiem uczestniczył w rozpoznaniu sprawy odwoławczej odnoszącej się do analogicznego stanu faktycznego i opartej na tym samym materiale dowodowym.

Pomimo złożonego wniosku sędzia nie został wyłączony od rozpoznania sprawy.

Rażące naruszenie przepisów prawa karnego procesowego

W kasacji Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa karnego procesowego.

Naruszenie przepisów procedury karnej polegało m.in na tym, że sędzia sprawozdawca nie został wyłączony od rozpoznania sprawy pomimo złożonego oświadczenia o istnieniu okoliczności mogących wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

Sprawiedliwość proceduralna gwarancją prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy

W uzasadnieniu wyroku kasacyjnego Sąd Najwyższy podkreślił, iż bez sądu spełniającego podstawowe warunki bazowe, za które uważa się bezstronność, niezawisłość i niezależność, nie może być mowy o procedurze sprawiedliwej. Wskazał, że sędzia sprawozdawca miał zdecydowaną rację domagając się wyłączenia go od udziału w rozpoznawanej sprawie, zaś  Sąd Okręgowy dopuścił się rażącej obrazy art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego, gdyż odmówił uwzględnienia tego wniosku.

Sąd Najwyższy, uznając kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, przekazując jednocześnie temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07
Data udostępnienia informacji: 2019-06-07
Liczba odsłon: 4 650