poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej reaktywacji przedwojennej spółki

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej reaktywacji przedwojennej spółki

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie o rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców, zaskarżając orzeczenie w części dotyczącej wpisu spółki akcyjnej w likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stan faktyczny

1 kwietnia 1932 roku do rejestru sądowego została wpisana krakowska spółka akcyjna, której dotyczy postępowanie. Kolejno 31 maja 1937 roku zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu. Mocą postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 czerwca 1937 roku spółka przeszła w stan likwidacji, a jej likwidatorami były kolejne osoby, z których ostatnia, która zmarła w 1962 roku nigdy nie została odwołana z pełnienia tej funkcji.
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 września 1950 roku powołano kuratora spółki. 4 grudnia 1985 roku po uwzględnieniu wniosku kuratora o zwolnienie z funkcji, został powołany nowy, któremu powierzono zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Batorego w Krakowie.
W marcu 1998 roku sąd oddalił wniosek o ustanowienie likwidatora spółki wskazując, że nie zostali odnalezieni akcjonariusze, a dwie osoby ustalone z nazwiska nie żyją. Co więcej brak jest dokumentów akcji, które umożliwiłyby wykazanie ich uprawnień. Sąd wskazał, iż kurator zobowiązany jest do podjęcia starań o likwidację spółki.
W sierpniu 2004 roku kurator wniósł o przerejestrowanie spółki z przedwojennego rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanie go jako kuratora i likwidatora spółki. Wniosek ten został oddalony przez sąd wobec braku legitymacji do wystąpienia z nim po stronie wnioskodawcy.
Jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy postanowieniem z dnia 9 lutego 2005 roku uchylił ww. postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w wytycznych wskazując, że kurator ma legitymację do złożenia wniosku o przerejestrowanie Spółki.

Kwestionowane orzeczenie krakowskiego sądu

W efekcie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 11 maja 2005 roku wpisał spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego, jednocześnie odmówił wpisania kuratora, jako likwidatora spółki wskazując na brak podstaw do dokonania takiego wpisu.
Nadmienić należy, że akta rejestrowe spółki, które po II wojnie światowej znajdowały się w Archiwum Państwowym w Krakowie, w 1993 roku zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Krakowie, Wydziału VI Rejestrowego, gdzie zaginęły. Odtworzono je na mocy postanowienia sądu z dnia 28 grudnia 2005 roku. Zatem przerejestrowanie spółki nastąpiło przed odtworzeniem akt.
27 września 2005 roku dotychczasowy kurator został zwolniony z tej funkcji i w jego miejsce powołano nową osobę, która na mocy postanowienia sądu z dnia 18 kwietnia 2019 roku została ustanowiona likwidatorem.

Ustalenia sądu sprzeczne z materiałem dowodowym

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 maja 2005 roku zarzucając oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.
Jak wskazano w skardze poprzez wpis w KRS spółki, która od 1937 roku znajdowała się w likwidacji reaktywowano podmiot, który od czasów przed II wojną światową nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Dodatkowo nie ustalono żadnych osób posiadających akcje spółki, czy też inne dokumenty potwierdzające prawo do nich. Natomiast zarząd nad nieruchomością stanowiącą majątek spółki był powierzany kolejnym kuratorom, którzy przez kolejne dziesięciolecia nie byli uprawnieni do podejmowania działań mających na celu likwidację spółki. Co więcej ustanawiając pierwszego kuratora, nie wskazano w orzeczeniu podstawy prawnej takiego powołania, nie wynikał również z niego zakres umocowania kuratora. Natomiast kolejny, który złożył wniosek o przerejestrowanie spółki został ustanowiony w miejsce pierwszego, wobec rezygnacji. Zarządzał on majątkiem spółki w sposób niepodlegający kontroli sądu właściwej w procesie likwidacji.
Doprowadziło to do sytuacji, gdy w skutek wymogów dotyczących powstania KRS zamiast doprowadzić do likwidacji spółki, kurator złożył wniosek o jej przerejestrowanie do KRS, które zostało finalnie dokonane zaskarżonym niniejszą skargą postanowieniem i doprowadziło do reaktywacji spółki w ułomnym kształcie tj. bez organów oraz osób uprawnionych z akcji. Nadto sytuacja ta generowała konflikt pomiędzy lokatorami zamieszkującymi nieruchomość, a kuratorem, wobec którego mieszkańcy kierowali zastrzeżenia, co do sposobu sprawowania przez niego zarządu. Dokonany wpis nie doprowadził do uporządkowania stanu prawnego spółki, ale pozwolił jedynie na dalsze istnienie fikcji w postaci zarządu majątkiem spółki tj. nieruchomości przez kuratora.
Wpis spółki do KRS skutkował otwarciem możliwości dalszego prowadzenia czynności związanych z zarządem nieruchomością przez osoby trzecie, a nie doprowadzeniem do zakończenia czynności likwidacyjnych trwających od 1937 roku. Nie realizował więc podstawowego celu jakim było wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących spółek wpisanych do rejestru handlowego.
Dlatego też Prokurator Generalny wniósł o uchylenie postanowienia w zaskarżonej części, oddalenie wniosku o rejestrację spółki i wykreślenie jej z KRS.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-08-31
Data udostępnienia informacji: 2020-08-28
Liczba odsłon: 8 277