środa, 06 lutego 2019

Skarga nadzwyczajna – prokuratorzy dokonują szczegółowej analizy wniosków, jakie wpływają do Prokuratury Krajowej

Skarga nadzwyczajna – prokuratorzy dokonują szczegółowej analizy wniosków, jakie wpływają do Prokuratury Krajowej

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku.

Artykuł 89 przewiduje, że skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej wynosi pięć lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, natomiast  w przypadku skierowania kasacji albo skargi kasacyjnej – roku od dnia ich rozpoznania.

Wnioski dotyczą zarówno spraw karnych jak i cywilnych

Zarządzeniem Prokuratora Krajowego  w sprawie  określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej, w Departamencie Postępowania Sądowego został utworzony Wydział Skargi Nadzwyczajnej. Do zadań tego Wydziału należy między innymi opracowywanie projektów skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawie.

Do 31 stycznia 2019 roku do Prokuratury Krajowej wpłynęło 3240 pism zawierających wniosek o wywiedzenie przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Wnioski zostały sformułowane zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz w sprawach o zapłatę, a więc spraw, które nie były wcześniej prowadzone przez prokuraturę. Dotychczas przeanalizowano 1552 wnioski i po wnikliwym zapoznaniu się z całością akt poszczególnych spraw oraz zbadaniu przesłanek ustawowych, uznano, że brak jest podstaw do wniesienia skargi.

Jak przebiega rozpatrywanie wniosków

Procedura postępowania w przypadku złożenia do Prokuratora Generalnego wniosku o złożenie skargi nadzwyczajnej została szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W pierwszej kolejności prokuratorzy wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej badają aspekty formalne złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków pism wnioskodawcy są wzywani o ich uzupełnienie. Jeżeli zaś pisma spełniają wymogi formalne przesyłane są do właściwego prokuratora regionalnego o dokonanie oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej zgodnie z zapisami regulaminu. Po dokonaniu oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, jest możliwe wniesienie skargi nadzwyczajnej lub stwierdzenie braku podstaw do jej wniesienia.

Prokurator Generalny może naprawić błędy orzecznicze

Jak wskazał Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, dzięki wprowadzeniu instytucji skargi nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, ma możliwość podejmowania działań prawnych zmierzających do naprawy błędów orzeczniczych.

Prokurator Generalny skierował 5 skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie.

Przykładowo podajemy linki dotyczące skierowanych skarg, o których informowaliśmy w komunikatach zamieszczonych na stronie Prokuratury Krajowej:

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca zadośćuczynienia dla członków rodziny za błąd medyczny

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego została złożona do Sądu Najwyższego

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego została złożona do Sądu Najwyższego

Dział Prasowy 
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Data udostępnienia informacji: 2019-02-05
Liczba odsłon: 10 093