czwartek, 18 kwietnia 2019

Skuteczna kasacja Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego, który nie umieścił skazanego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Skuteczna kasacja Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego, który nie umieścił skazanego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 11 grudnia 2017 roku, który nie umieścił w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych skazanego.

Z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia kasację na niekorzyść skazanego do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przewidziany w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 roku rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym stanowi oddzielny od Krajowego Rejestru Karnego Rejestr, uwidoczniający szereg danych osobowych prawomocnie skazanych sprawców przestępstw na tle seksualnych, wymienionych w art. 2 ustawy. Rejestr składa się z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych: „Rejestrem z dostępem ograniczonym” i „Rejestrem publicznym”. W ramach Rejestru z dostępem ograniczonym dane dostępne są jedynie podmiotom wymienionym w art. 12 powołanej ustawy w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie, szczególnie w celu ochrony małoletnich. Informacje te nie są dostępne powszechnie, a jedynie dla podmiotów wymienionych w art. 12 ustawy.

Czyje dane mogą być umieszczone w rejestrze

Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z 13 maja 2016 roku  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w art. 29 ust. 1 przewidują, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1)   w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się dane o osobach prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa oraz wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w prawomocnym orzeczeniu, które zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powołano:

a)  art. 197 par. 3 pkt 2 lub par. 4 Kodeksu karnego,

b)  art. 197 par. 1 Kodeksu karnego i pokrzywdzonym był małoletni,

c)  art. 168 par. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni,

d)  art. 168 par. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem,

e)  art. 204 par. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni;

2)   w Rejestrze publicznym zamieszcza się dane o osobach, o których mowa w pkt 1 lit. a i d.

Natomiast przepis art. 30 ustawy przewiduje, że w sprawach o czyn, o którym mowa w art. 2, jeżeli czyn ten został popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29. Artykuł 30 ustawy przewiduje, że termin, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 4, biegnie w takich wypadkach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzeczeniem z 11 grudnia 2017 roku postanowił o nie umieszczaniu danych skazanego Krzysztofa B. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sąd wskazał, że Krzysztof B. został skazany wyrokiem z 8 czerwca 2009 roku za czyn z art. 197 par. 3 i 4 kodeksu karnego i art. 157 par. 2 kodeksu karnego, który został popełniony w nocy 31 lipca 2008 roku. Wyrok ten uprawomocnił się 21 października 2009 roku. Sąd uznał, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie mają zastosowania w stosunku do skazanego, ponieważ popełnienie czynu jak i prawomocny wyrok miały miejsce przed wejściem w życie ustawy. W ocenie Sądu przepisy art. 29 i 30 ustawy należy odczytywać łącznie i rozumieć je w ten sposób, że art. 29 znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacjach opisanych w końcowej części art. 30 tj. w sytuacji, gdy prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1.

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego

W ocenie prokuratury pomiędzy przepisami art. 29 i art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nie zachodzi sprzeczność, która nakazywałaby ich łączną interpretację. W ocenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Sąd Okręgowy we Wrocławiu błędnie uznał, że ustawa nie ma zastosowania wobec sprawców skazanych prawomocnie przed dniem wejścia w życie ustawy. W świetle przepisów art. 29 i art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym uznać należy, że art. 29 ustawy reguluje przypadki wskazane i enumeratywnie w nim wymienione. Natomiast art. 30 ustawy dotyczy pozostałych przepisów rozdziału XXV Kodeksu karnego z włączeniami określonymi w art. 2 przedmiotowej ustawy.

Sąd Najwyższy w pełni podzielił argumenty wskazane przez Zastępcę Prokuratora Generalnego w kasacji i uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-18
Data udostępnienia informacji: 2019-04-18
Liczba odsłon: 1 217