piątek, 11 grudnia 2020

Sprzedaż udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa – Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną

Sprzedaż udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa  – Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 października 2004 roku. Sprawa dotyczy sprzedaży udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa.

Pozew Skarbu Państwa

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczyło się postępowanie z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży w zakresie 1/2 udziału w nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ulicy Dietla w Krakowie. Początkowo podnoszono, iż współwłaścicielka nieruchomości nie była uprawniona do rozporządzenia ujawnionym na jej rzecz udziałem, z uwagi na wypłacone odszkodowanie w trybie przewidzianym dla układów indemnizacyjnych. Jednakże w toku jednej z rozpraw dodatkowo ujawniono, że kobieta zmarła w roku 1993 lub 1994 tj. przed udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania sprzedaży udziału w jej imieniu. Dlatego też strona powodowa wniosła o zmianę podstawy faktycznej uzasadniającej żądanie stwierdzenia nieważności umowy z dnia 31 grudnia 1997 roku.

Okoliczność dotycząca śmierci kobiety została potwierdzona w postępowaniu Sądu Okręgowego w Krakowie w oparciu o wydruk ze strony internetowej tj. bazy danych Social Security Death Index, z którego wynikało, że śmierć współwłaścicielki nieruchomości nastąpiła w dniu 18 grudnia 1993 roku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Wyrokiem z dnia 28 października 2004 roku Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Skarbu Państwa podnosząc, że stronie powodowej pomimo ciążącego na niej obowiązku nie udało się wykazać za pomocą dokumentów urzędowych, iż śmierć współwłaścicielki nieruchomości nastąpiła przed datą wystawienia pełnomocnictwa do jej sprzedaży. W szczególności wskazano, że strona nie przedłożyła oryginału aktu zgonu. Sąd uznał też, że wobec podejmowanych wcześniejszych, bezskutecznych prób jego pozyskania za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, kolejny wniosek strony powodowej o przeprowadzenie dowodu z aktu zgonu w drodze pomocy prawnej był spóźniony i jedynie zmierzał do przedłużenia postępowania. Sąd uznał, że strona powodowa nie wykazała dostatecznych dowodów na poparcie tez formułowanych i zawartych w pozwie. Wyrok nie został zaskarżony i stał się prawomocny.

Uzyskano oryginał aktu zgonu

20 września 2019 roku Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się z wnioskiem o zaskarżenie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 października 2004 roku w trybie skargi nadzwyczajnej. Jednocześnie przedłożył ostatecznie pozyskany oryginał aktu zgonu współwłaścicielki nieruchomości. Jego treść, ponad wszelką wątpliwość, potwierdziła, iż „sprzedająca” zmarła w dniu 18 grudnia 1993 roku, a tym samym nie mogła, w dniu 30 grudnia 1997 roku, składać przed notariuszem oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 października 2004 roku.

Jak wskazano w skardze Sąd Okręgowy w Krakowie rażąco naruszył przepisy prawa materialnego i procesowego przez ich niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do wydania wyroku sprzecznego z prawem. Naruszenia prawa, których dopuścił się Sąd Okręgowy w Krakowie w konsekwencji są niezgodne z konstytucyjną zasadą legalizmu działania władzy publicznej oraz zasadą sprawiedliwości proceduralnej i wynikającymi z niej gwarancjami dotyczącymi obowiązku wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez sąd i rzetelnego ukształtowania postępowania sądowego.

Dlatego też Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-12-11
Data udostępnienia informacji: 2020-12-10
Liczba odsłon: 1 062