poniedziałek, 22 listopada 2010

Wizyta Prokuratora Generalnego w Budapeszcie (16 – 18 listopada 2010 r.)

Wizyta Prokuratora Generalnego w Budapeszcie (16 – 18 listopada 2010 r.)

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Węgierskiej – Pana Tamasa Kovacsa przebywał w Budapeszcie w dniach 16 – 18 listopada 2010 roku Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Seremet. Z Prokuratorem Generalnym do Budapesztu udali się: Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – prokurator Jerzy Szymański oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – prokurator Krzysztof Karsznicki. Głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Generalnej w obu państwach po wyodrębnieniu ze struktur administracji rządowej.

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Węgierskiej – Pana Tamasa Kovacsa przebywał w Budapeszcie w dniach 16 – 18 listopada 2010 roku Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Seremet.

Z Prokuratorem Generalnym do Budapesztu udali się: Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – prokurator Jerzy Szymański oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – prokurator Krzysztof Karsznicki.

Głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Generalnej w obu państwach po wyodrębnieniu ze struktur administracji rządowej.

Podczas wizyty doszło również do spotkań z dyrekcją Departamentu do spraw o szczególnie ważnym znaczeniu oraz z kierownictwem Instytutu Kryminologii. Wspomniany Departament składa się z 2 wydziałów. Pierwszy zajmuje się nadzorem i koordynacją spraw dotyczących przestępstw gospodarczych, drugi natomiast – nadzorem i koordynacją spraw dotyczących terroryzmu, ochrony środowiska i przestępczości zorganizowanej.

Na koniec wizyty obie Strony wyraziły gotowość dalszej współpracy zarówno na poziomie kierownictwa prokuratur, jak i na poziomie eksperckim w ramach wymiany doświadczeń dotyczących zwalczania konkretnych kategorii przestępstw.

W Republice Węgierskiej Prokurator Generalny wybierany jest na wniosek Prezydenta przez Parlament większością 2/3 głosów. Na mocy ostatnio znowelizowanych przepisów (ich uchwalenie miało miejsce podczas wizyty – w dniu 17 listopada br.) Prokurator Generalny wybierany jest tylko spośród prokuratorów na tylko jedną kadencję, która wynosi 9 lat. Kadencja może jednak ulec przedłużeniu, jeżeli Parlament nie będzie w stanie wybrać nowego Prokuratora Generalnego. Wyboru zastępców dokonuje sam Prokurator Generalny, przy czym muszą oni zostać zatwierdzeni przez Prezydenta.

Prokurator Generalny jest niezależny od rządu, a odpowiada tylko przed parlamentem, składając roczne sprawozdania. Zazwyczaj sprawozdania te są przyjmowane przez komisje parlamentarne. Raz tylko zaszła konieczność złożenia sprawozdania przed Parlamentem na sesji plenarnej.

Projekty ustaw mogą być zgłaszane przez Prokuratora Generalnego tylko za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

W Republice Węgierskiej zatrudnionych jest łącznie 1800 prokuratorów, a struktura jednostek prokuratury, podobnie jak w Polsce, jest 4 –szczeblowa (132 prokuratury terytorialne, 20 prokuratur wojewódzkich, 5 prokuratur apelacyjnych i Prokuratura Generalna). Na poziomie prokuratur wojewódzkich działają równolegle, niezależnie od siebie, w tych samych miastach prokuratury śledcze prowadzące sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze. Ich szefowie nie podlegają szefom prokuratur wojewódzkich. Obok powszechnych jednostek prokuratury działają prokuratury wojskowe w strukturze 2 – szczeblowej (wojskowe prokuratury terytorialne i wojskowe prokuratury apelacyjne).

Prokurator Generalny Republiki Węgierskiej ma 3 zastępców, z których każdy odpowiada kolejno za pion: prawa karnego, prawa cywilnego i administracyjnego oraz prokuratury wojskowe. Zastępca odpowiedzialny za pion wojskowy nie podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej nie ma też wpływu na wybór Zastępcy Prokuratora Generalnego.

W skład struktury Prokuratury Generalnej wchodzą następujące departamenty:

 • Departament nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym,
 • Departament do spraw o szczególnie ważnym znaczeniu,
 • Departament do spraw sądowych,
 • Oddział nadzoru nad więziennictwem,
 • Oddział do spraw młodocianych,
 • Departament kadr i szkolenia,
 • Departament Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich,
 • Oddział do spraw reprezentowania za granicą,
 • Oddział do prezentacji stanowisk prawnych,
 • Dyrekcja finansów i majątku
 • Oddział finansowej kontroli
 • Departament do spraw z zakresu prawa cywilnego
 • Departament do spraw z zakresu prawa administracyjnego

Wydział Informacji i Kontaktów z Mediami

Biuro Prokuratora Generalnego

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-11-22
Data udostępnienia informacji: 2010-11-22
Liczba odsłon: 851