czwartek, 25 października 2018

Zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej

Zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo w sprawie podejmowania się w październiku 2018 roku we Wrocławiu pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na zagwarantowaniu wyboru oferty złożonej w postępowaniu przetargowym dotyczącym organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej przy powoływaniu się na wpływy we wskazanej instytucji, w zamian za korzyść majątkową.

Łapówka w kwocie 8 tysięcy złotych 

W dniu 23 października 2018 roku w związku z tą sprawą, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania jednej osoby na gorącym uczynku przyjmowania korzyści majątkowej w kwocie 8 tysięcy złotych oraz dokonali przeszukania pomieszczeń. Zatrzymany to pracownik Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz członek komisji przetargowej.

Usłyszał prokuratorskie zarzuty

24 października 2018 roku zatrzymanemu przedstawiono, w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym PK, zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na żądaniu oraz przyjęciu – w związku pełnieniem funkcji publicznej – korzyści majątkowej w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 8 tysięcy złotych, w zamian za zagwarantowanie wyboru oferty określonego podmiotu startującego w przetargu oraz przekazanie przez niego istotnych informacji to umożliwiających, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami bezstronności i obiektywizmu to jest o czyn z artykułu 228 § 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. 

Środek zapobiegawczy 

Po wykonaniu czynność i procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do właściwego sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie kontynuowane są czynności procesowe w tej sprawie. 

Prowadzący postępowanie zwracają się do wszystkich osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie o zgłaszanie się do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przy ul. Kolejowej 63/65, 53-510 Wrocław.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 229 § 6 kodeksu karnego nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25
Liczba odsłon: 1 270