wtorek, 30 marca 2021

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PK VI WZ Ds 48.2019 o umorzeniu postępowania przygotowawczego

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PK VI WZ Ds 48.2019 o umorzeniu postępowania przygotowawczego

Podkarpacki Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. w związku z art. 100 § 4 k.p.k. informuje, że śledztwo o sygn. PK VI WZ Ds 48.2019, prowadzone między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Wójta Gminy Ostrów, który będąc zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 obowiązującej poprzednio ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.), a znajdujących się w Ewidencji Gruntów i Budynków, udostępnionych Urzędowi Gminy w Ostrowie przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach ujawnił, w okresie od 16 września 2015 roku do marca 2016 roku w miejscowości Ostrów woj. podkarpackiego, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętym zamiarem, informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych tj. sprawdzeń w służbowej bazie danych EGiB Starostwa Powiatowego w Ropczycach, zawierających informacje o numerze działek, adresie właścicieli i ich danych, do której dostęp posiadali tylko upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Ostrów, które to sprawdzenia wykonywali na polecenie Wójta Gminy Ostrów, a następnie przekazał te danych osobie nieuprawnionej, których ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i art. 266 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 § 1 k.k. – zostało umorzone wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zawarte jest aktualne pouczenie dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, uwzględniające zmiany procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Podkarpacki

Wydział Zamiejscowy

Departamentu do Spraw przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Prokuratury Krajowej w Rzeszowie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30
Data udostępnienia informacji: 2021-03-30
Liczba odsłon: 869