środa, 27 lutego 2019

Akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A.

Akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A.

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom związanym z przestępczą działalnością Horcus Investments Group S.A. i spółek z nią powiązanych.

Aktem oskarżenia objęto członków organów spółek z grupy Horcus, osoby faktycznie kierujące działalnością Horcus Investments Group, jej pełnomocników oraz pośredników oferujących obligacje pokrzywdzonym.

Ustalenia śledztwa

Firma Horcus Investment Group S.A. od 23 grudnia 2014 roku zajmowała się emisją obligacji. Osoby wchodzące w skład zarządu tej spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Podawały one także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji.

Inwestorzy byli zapewniani o braku ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwie dokonywanych transakcji. Na stronie internetowej Horcus, w folderach reklamowych i materiałach subskrypcyjnych do niektórych serii obligacji, poza inwestycjami w tzw. Willę Biruta, przedstawiano szereg nieruchomości, w sposób sugerujący, że spółka jest ich właścicielem, jak też informacji o realizowanych przez spółkę projektach, m.in. inwestycja w luksusowe apartamenty we Francji, hotel w Karpaczu, czy projekty energetyczne.

Zamiarem osób działających w imieniu spółki było wywołanie u potencjalnych inwestorów przekonania, że Horcus to poważna spółka działająca w sektorze nieruchomości w najbardziej lukratywnym segmencie tj. nieruchomości luksusowych na bazie rewitalizowanych budynków zabytkowych.

W rzeczywistości spółka nie prowadziła inwestycji, o których zapewniała, wskazywane nieruchomości nie należały do niej, a środki finansowe jakie wpłacali inwestorzy na rachunki bankowe spółki były transferowane np. pod pozorem pożyczek do innych podmiotów i osób związanych ze spółkami z grupy Horcus.

Pokrzywdzeni zwiedzeni zapewnieniami przedstawicieli spółki oraz bazując na pozytywnych opiniach emitenta w Internecie, dokonywali wpłaty pieniędzy na rachunki spółki w zamian za obligacje objęte zapisem.

Oszustwa na kwotę ponad 36,5 miliona złotych

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw na szkodę obligatariuszy Horcus Investments Group S.A i Q Group S.A oraz na szkodę ponad 700 inwestorów.  Łączna wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem to kwota ponad 36,5 miliona złotych.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy

Oskarżeni odpowiedzą również za pranie brudnych pieniędzy. Transferowali oni środki finansowe pochodzące z przestępstw do innych podmiotów, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia. Ponadto nabywali, ze środków pochodzących z przestępstw, wartościowe obrazy od inwestorów, które następnie sprzedawali za pośrednictwem domu aukcyjnego.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oskarżeni dopuścili się również przestępstw z ustawy o obligacjach, polegających na nie udostępnianiu rocznych sprawozdań finansowych spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz przestępstw  z ustawy o rachunkowości polegających na nie sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki  i nie przedłożeniu go do akt rejestrowych. Swoim zachowaniem wyczerpali również znamiona przestępstw z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prowadzili oni bowiem działalność maklerską bez wymaganego zezwolenia.

Ponadto, troje oskarżonych tj. Mirosława B., Robert B. oraz Agnieszka K. odpowie za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 850 tysięcy złotych przedsiębiorcę budowlanego, który realizował prace budowlane na nieruchomości tzw. Willi Biruta. Pomimo zlecenia prac remontowo – konserwatorskich i wykonania ich przez przedsiębiorcę, oskarżeni nie uregulowali należności za wykonane prace.

16 milionów złotych zabezpieczenia

Prokurator dokonał na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych, na poczet grożących im kar oraz środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody.

Konfiskata rozszerzona

W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 § 2 i 3 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Postanowienie w tym zakresie zostało wydane w celu wykonania orzeczenia w zakresie środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Zabezpieczenia dokonano poprzez ustanowienie hipoteki morskiej jachtu motorowego typu Frauscher 1414 Demon o nazwie „Regent”.

Środki zapobiegawcze

Główni podejrzani, w tym Mirosława B., Robert B., Sławomir K. i Roman P. przebywają w aresztach śledczych, z uwagi na zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego. Grożą im kary łączne 20 lat pozbawienia wolności.

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozory policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

Aktualnie w toku pozostaje postępowanie, w ramach którego badane są wątki śledztwa dotyczące m.in. odpowiedzialności osób, które oferowały do sprzedaży obligacje grupy Horcus. W śledztwie tym status podejrzanych posiada 10 osób.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-27
Data udostępnienia informacji: 2019-02-26
Liczba odsłon: 1 530