środa, 27 lutego 2019

Kolejne zarzuty wobec warszawskiego handlarza roszczeniami w związku z tzw. dziką reprywatyzacją

Kolejne zarzuty wobec warszawskiego handlarza roszczeniami w związku z tzw. dziką reprywatyzacją

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedstawiła 26 lutego 2019 roku znanemu warszawskiemu handlarzowi roszczeniami Mirosław B. dwa zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. To kolejne zarzuty jakie podejrzany usłyszał w śledztwie dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.

Łapówka w kwocie 2 milionów złotych za korzystną decyzję

Podejrzanemu zarzucono, udzielenie Jakubowi R., ówczesnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, korzyści majątkowej znacznej wartości, w kwocie 2 000 000,00 złotych, w zamian za wydanie przez niego korzystnej dla Mirosława B. decyzji administracyjnej o ustanowieniu użytkowania wieczystego do zabudowanego gruntu położonego przy ul. Mokotowskiej 63.

Zarzucono mu również, że obiecał a następnie udzielił Jackowi W. zatrudnionemu na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Nieruchomości w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy korzyści majątkowej w łącznej kwocie 30.000,00 złotych. Dokonał tego w zamian za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15. Podejrzany wiedział przy tym, że roszczenia o ustanowienie praw w zakresie tych nieruchomości  były niezasadne, albowiem postępowania w tym trybie co do tych samych nieruchomości zostały już ostatecznie zakończone orzeczeniami administracyjnymi.

Mirosław B. usłyszał również uzupełniony zarzut dotyczący uzyskania w sposób niezgodny z prawem prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15 w wyniku współdziałania z osobami związanymi zawodowo z Urzędem m. st. Warszawy.

Środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu  wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie prowadzonych jest jeszcze ponad 130 postępowań

Postępowanie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczące nieruchomości położonych przy ulicy Mokotowskiej 40 i Emilii Plater 15 w Warszawie to nie jedyne śledztwo dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego w dalszym ciągu toczy się ponad 130 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji. Objętych jest nimi około 470 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy. Zarzuty w sprawach dotyczących warszawskiej reprywatyzacji usłyszało łącznie 35 podejrzanych, w tym: adwokaci, radcowie prawni, funkcjonariusze publiczni – urzędnicy Urzędu m.st. Warszawy oraz biegli sądowi.

W sprawach tych skierowano już 6 aktów oskarżenia, z czego jedna ze spraw zakończyła się wydaniem nieprawomocnego wyroku skazującego.

W toku prowadzonych postępowań prokuratorzy dokonali zabezpieczeń mienia podejrzanych w łącznej kwocie ponad 140 milionów złotych.

Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura podejmuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

W ramach dotychczasowych prac sporządzono pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniesiono sprzeciwy od ostatecznych decyzji SKO i Prezydenta m.st. Warszawy, a także zgłoszono udział prokuratora w toczących się już postępowaniach administracyjnych i cywilnych. Skierowano także wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw oraz skargi do sądów administracyjnych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-27
Data udostępnienia informacji: 2019-02-27
Liczba odsłon: 449