piątek, 26 października 2018

Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzenie wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzenie wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące wielomilionowych wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli i wyrządzenia w mieniu Banku szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Czynności z udziałem podejrzanych

W toku śledztwa na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne trzy osoby. Wszystkie miały związek z procederem wyłudzania wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli i wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu tego Banku.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Zostały one popełnione w okresie od początku sierpnia 2010 roku do połowy maja 2014 roku.

Ustalenia śledztwa wskazują, że w wyniku udzielenia podejrzanym kredytów przez Zarząd Banku, doszło do wyrządzenia szkody w mieniu Banku Spółdzielczym w Lesznowoli na kwotę ponad 13,5 miliona złotych.

Podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągniecia korzyści majątkowej. Doprowadzili oni Bank Spółdzielczy w Lesznowoli do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z zawarciem umów kredytowych dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych we wnioskach kredytowych. Środki pochodzące z kredytów miały być przeznaczone między innymi na zakup akcji, maszyn i urządzeń jednej z fabryk w Radomiu oraz na działania restrukturyzacyjne związane z tym przedsiębiorstwem.

Jeden z podejrzanych usłyszał sześć zarzutów, wśród których są miedzy innymi przestępstwa kierowania wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby i pomoc byłej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w przywłaszczeniu mienia Banku wielkiej wartości.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu z wnioskami o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec trzeciego w podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 24 i 25 października 2018 roku rozpoznał wnioski prokuratora w przedmiocie środków zapobiegawczych o charakterze izolacyjnym, stosując tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o sprawstwo kierownicze w zakresie przestępstw popełnionych na szkodę Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oraz tzw. areszt warunkowy wobec zatrzymanego, który działał z nim wspólnie i w porozumieniu przy wyłudzeniu jednego z kredytów.

Niezasadnie udzielono 50 milionów złotych kredytów

Dowody zgromadzone przez Prokuraturę Regionalna w Warszawie oraz Wydział do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wykazały, że osoby sprawujące funkcje kierownicze w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli udzielały kredytów z naruszeniem przepisów Prawa bankowego i wewnętrznych procedur bankowych, a także mimo braku zdolności kredytowej osób wnioskujących o ich uzyskanie. W wyniku decyzji Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli doszło do niezasadnego udzielenia kredytów w łącznej kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 37 osób, z których cztery przebywają w aresztach w związku ze stosowanym wobec nich środkiem zapobiegawczym.

Wśród podejrzanych jest między innymi była Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, która pozostaje tymczasowo aresztowana od 25 sierpnia 2017 roku. Prokuratorskie zarzuty usłyszeli również byli członkowie Zarządu Banku. Podejrzani są oni o brak należytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat, niestosowanie się do zasad ostrożności określonych przepisami Prawa bankowego, zaniechanie ustanowienia zabezpieczeń hipotecznych oraz udzielanie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej.

Sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Nadal gromadzone są dowody, które zmierzają do ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Data udostępnienia informacji: 2018-10-26
Liczba odsłon: 1 485