środa, 16 stycznia 2019

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działaniach KNF nad SK Bankiem

Śledztwo  w sprawie  nieprawidłowości w działaniach KNF nad SK Bankiem

W odpowiedzi na pytania dziennikarskie Prokuratura Krajowa informuje, iż Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo w sprawie nieprawidłowego nadzoru sprawowanego w latach 2013-2015 przez Komisję Nadzoru Finansowego nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (dalej: SK Bank) polegającego na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez członków Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. Postępowanie to przejęte zostało do dalszego prowadzenia od Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W toku śledztwa gromadzony jest obecnie oraz analizowany rzeczowy i osobowy materiał dowodowy, w tym między innymi bardzo krytyczne wystąpienie pokontrolne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego z kontroli  sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w latach 2013-2105.

Zgromadzone dotychczas materiały, w tym wskazane powyżej wystąpienie pokontrolne uzasadniają przyjęcie, że:

Działania nadzorcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jej Urząd wobec SK Banku nie były rzetelne, a także były nieskuteczne w zakresie realizacji zapewnienia bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych, a nadto były spóźnione, co wpłynęło znacząco na wysokość strat klientów i innych wierzycieli SK Banku.

Działania powyższe nie zapobiegły upadłości Banku ze szkodą dla jego klientów. Analizy kwartalne sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, powinny skłonić kierownictwo KNF do podjęcia kompleksowej inspekcji SK Banku już w 2013 r. Spóźniona inspekcja przeprowadzona we września 2014 r. doprowadziła  do ujawnienia licznych nieprawidłowości w działaniu SK Banku.

Wcześniejsze jej przeprowadzenie i  wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości mogłoby  zapobiec upadłości SK Banku, która wiązała się z koniecznością wypłat gwarancji depozytów, dokonanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 2 mld zł. Podjęcie adekwatnych działań pozwoliłoby  na zahamowanie alarmującego wzrostu zobowiązań Banku, będących skutkiem udzielania przez SK Bank kredytów określonym firmom bez prawidłowej weryfikacji ich zdolności kredytowej.

Pomimo negatywnych wyników inspekcji kompleksowej SK Banku z września 2014 roku, Komisja Nadzoru Finansowego nie wdrożyła skutecznych działań nadzorczych. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z sierpnia 2015 roku o ustanowienie zarządu komisarycznego w SK Banku była spóźniona, gdyż bank już wówczas był niewypłacalny, posiadał ujemne kapitały własne zaś różnica pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań przekraczała 1 miliard złotych. Zarząd Komisaryczny tuż po jego powołaniu poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o braku płynności finansowej  SK Banku, w tym czasie aktywa SK Banku nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań. Wobec powyższego, Komisja Nadzoru Finansowego w listopadzie 2015 roku zawiesiła działalność banku i wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości W grudniu 2015 roku sąd ogłosił upadłość SK Banku.

Komisja Nadzoru Finansowego nie dołożyła należytej staranności, aby w opiniach przekazanych w sierpniu 2015 r. do Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów, dotyczących wypłacalności SK Banku zawrzeć wszystkie informacje istotne dla oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Opinie te bazowały na sprawozdaniach tworzonych przez SK Bank, których wiarygodność była niska.  Zastrzeżenie dotyczące ograniczonej wiarygodności sprawozdawczości Banku i przekazywanych danych nie zostało w opiniach zawarte. Komisja Nadzoru Finansowego nie podała także, że ustalenia inspekcji oparte zostały na badaniu odnoszącym się tylko do niewiele ponad 16 % udzielonych kredytów. Oznaczało to, że sytuacja SK Banku mogła być gorsza niż przedstawiona w przekazanym Ministrowi Finansów dokumencie, co ostatecznie przyczyniło się do udzielenia przez niego na rzecz NBP gwarancji w kwocie 250 mln zł, jako zabezpieczenia kredytu refinansowego dla SK Banku, bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności i naraziło Skarb Państwa  na wysokie ryzyko strat.

Prokurator, który przejął obecnie do prowadzenia śledztwo analizuje zgromadzone w sprawie dowody. Postępowanie jest kontynuowane i w zależności od potrzeb śledztwa zgromadzone w sprawie dowody zostaną uzupełnione oraz podjęte zostaną decyzje, czy uzyskane materiały uzasadniają podjęcie decyzji o ewentualnym przedstawieniu zarzutów osobom odpowiedzialnym za niedopełnienie swoich obowiązków.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16
Data udostępnienia informacji: 2019-01-16
Liczba odsłon: 1 427