poniedziałek, 25 marca 2019

Zarzuty dla kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

Zarzuty dla kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

Zatrzymany dzisiaj (25 marca 2019 roku) na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie Zbigniew L. usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia spadkobiercom Józefa Pawlaka szkody znacznej wartości oraz składania fałszywych zeznań przed tzw. „komisją reprywatyzacyjną”.

W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację mającą związek z podejmowanymi przez podejrzanego działaniami jako kurator i pełnomocnik w sprawach reprywatyzacyjnych.

Nieuczciwy kurator

Pierwszy z zarzutów dotyczy próby sprzedaży poniżej rzeczywistej wartości należącego do Józefa Pawlaka udziału w nieruchomości położonej przy ul. Łochowskiej 38 Warszawie. Na skutek takiego działania Zbigniew L. sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia spadkobiercom szkody majątkowej w kwocie 411.000,00 złotych.

Zbigniew L. działał od 2009 roku jako kurator Józefa Pawlaka. W toku śledztwa ustalono, iż w momencie ustanowienia Zbigniewa L. kuratorem, Józef Pawlak miałby 126 lat.  Podejmując się wykonywania obowiązków kuratora miał świadomość, że Urząd M. st. Warszawy podejmował wielokrotne próby odnalezienia reprezentowanego przez niego mężczyzny lub jego spadkobierców. W tym samym czasie podejrzany był pełnomocnikiem innych osób, którym przysługiwały prawa do pozostałej części nieruchomości i które były zainteresowane możliwie najszybszym jej zbyciem.

Podejrzany nie dopełnił swoich obowiązków, mających na celu ustalenie miejsca pobytu Józefa Pawlaka. Co więcej w 2015 roku wystąpił do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na podejmowanie decyzji i czynności za nieobecnego, przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego. Wniosek rozciągał się również, na możliwość przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38  w zakresie udziału przypadającego Józefowi Pawlakowi.

Próba zbycia nieruchomości po zaniżonej cenie

W 2016 roku Zbigniew L. próbował zbyć nieruchomość po zaniżonej wartości spółce, której przedmiotem działalności był m.in. obrót kamienicami, zawierając w tym celu  dwie przedwstępne umowy sprzedaży. W umowach określono kwotę zbycia udziału przypadającego Józefowi Pawlakowi, poniżej rzeczywistej jego wartości, sprowadzając tym samym bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej ustalonym, w toku postępowania spadkobiercom Józefa Pawlaka.

Wskutek działań mieszkańców oraz złożonego przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga Północ w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Fałszywe zeznania przed komisją

Drugi z zarzutów ogłoszonych Zbigniewowi L. dotyczy składanych w styczniu 2018 roku zeznań przed Komisją do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Podejrzany zeznał wówczas, że będąc zatrudnionym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego uzyskał od swojego przełożonego zgodę na wykonywanie innego zajęcia zarobkowego jakim było reprezentowanie osób trzecich jako pełnomocnik lub kurator. Analiza zabezpieczonej dokumentacji i zeznań świadków wskazuje, że zgody takiej mu nie udzielono.

Środki zapobiegawcze

Zbigniew L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył obszerne wyjaśnienia.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podjął decyzję  o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec Zbigniewa L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-25
Data udostępnienia informacji: 2019-03-25
Liczba odsłon: 1 219