środa, 13 marca 2019

Zarzuty w śledztwie dotyczącym spalania odpadów w Legnicy

Zarzuty w śledztwie dotyczącym spalania odpadów w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo o przestępstwa przeciwko środowisku związane z funkcjonowaniem w Legnicy spółki zajmującej się zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów. Postępowanie zostało przejęte z Prokuratury Rejonowej w Legnicy.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Końcem ubiegłego tygodnia prokurator przedstawił Ewie G. oraz Tomaszowi G. zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nieodpowiedniego postępowania z odpadami, zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach oraz nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru i gwałtownego rozprzestrzeniania się substancji trujących.

Środki zapobiegawcze

Wobec obojga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10.000,00 złotych oraz zakazu prowadzenia na swój rachunek lub na rzecz i w imieniu innych osób działalności gospodarczej związanej ze zbieraniem, transportem, magazynowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów lub surowców wtórnych oraz pośredniczenia w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi.

Składowali i przetwarzali odpady wbrew decyzjom administracyjnym

Jak ustalono w toku śledztwa, prezes zarządu Ewa G., będąca równocześnie jej większościowym udziałowcem oraz jej mąż Tomasz G., będący pełnomocnikiem tej spółki i także jej udziałowcem, przetwarzali i składowali odpady wbrew decyzjom administracyjnym oraz przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, jak też innym powszechnie obowiązującym przepisom.

Dokonywali tego nie tylko bez zezwolenia na zbieranie określonych odpadów komunalnych, ale również pomimo tego, że nie stworzono warunków technologicznych dla prawidłowego spalania odpadów.

Niewłaściwie magazynowano odpady

W spółce magazynowano odpady o właściwościach palnych na pryzmach, bezpośrednio na gruncie, bez uwzględnienia zagrożenia pożarowego oraz bez zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru. Odpady gromadzono w sposób nieselektywny. Spowodowało to obniżenie jakości gleby i wód powierzchniowych oraz mogło spowodować istotne obniżenie jakości gleby oraz powietrza i wód podziemnych, a także zagrożenie zdrowia ludzi. Skutki takie mogły wynikać z przenikania do gleby odcieków z odpadów, rozlania lub zmieszania z glebą odpadów niebezpiecznych, a także uwolnienia rozpuszczalnych w wodzie związków metali ciężkich, dioksyn i innych toksycznych substancji  z odpadów popożarowych.

Pożar w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami

Ponadto wielokrotnie termicznie przetwarzano odpady poza przeznaczonymi do tego celu instalacjami. W konsekwencji doprowadziło to do istnienia na tym terenie zarzewi ognia we wnętrzu hałdy i powstania w  nocy z 17/18 maja 2017 roku pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w znacznych rozmiarach, obejmującego powierzchnię 0,4 ha.

Na skutek tego pożaru uwolniono do atmosfery, gleby i wody, chmurę pyłu oraz substancje trujące, mogące zagrozić życiu i zdrowiu człowieka oraz spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach  oraz spowodować istotne obniżenie jakości powietrza, powierzchni ziemi i wód powierzchniowych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Data udostępnienia informacji: 2019-03-12
Liczba odsłon: 468