add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską – Prokuratura Krajowa
piątek, 26 lutego 2021

Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską

Prokuratura Krajowa ogłasza konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki, poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej, związanych tematycznie z zagadnieniami przestępczości gospodarczej, przestępczości korupcyjnej
i cyberprzestępczości.

W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody finansowe za najlepszą rozprawę doktorską w kwocie 15.000 zł oraz za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10.000 zł.

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prace należy zgłaszać w terminie od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Do Konkursu rozprawę/pracę zgłasza jej autor w jeden z dwóch wskazanych sposobów:

a) poprzez przesłanie rozprawy/pracy w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx wraz z załącznikami wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.bpk@pk.gov.pl z podaniem w tytule wiadomości: „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”,

b) poprzez złożenie lub przesłanie rozprawy/pracy wraz z załącznikami wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu, za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, na adres siedziby Organizatora: Prokuratora Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”. Rozprawę/pracę wraz z załącznikami należy złożyć bądź przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx zapisanymi na płycie CD lub DVD.

Do zgłoszenia należy załączyć: formularz zgłoszenia (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu), zaświadczenie o obronie zgłoszonej rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej ze wskazaniem oceny, którą uzyskała (stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz informację czy zgłaszana rozprawa/praca była już wcześniej publikowana, a jeżeli tak, to gdzie i kiedy, a także dane kontaktowe autora rozprawy/pracy (adres do korespondencji, telefon komórkowy, adres e-mail).
W przypadku rozprawy doktorskiej należy dołączyć również recenzje.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora.

Materiały:

– Regulamin Konkursu,

– zał. nr 1 Formularz zgłoszenia,

– zał. nr 2 Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej/pracy magisterskiej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26
Data udostępnienia informacji: 2021-03-10
Liczba odsłon: 3 965

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj