dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę podstawowej infrastruktury sprzętowo – programowej systemów teleinformatycznych Prokuratury Generalnej”, znak sprawy PG XF 292/25/12

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy,

 

Załącznik nr 1 do umowy  –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  – Oferty Wykonawcy,

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  – Specyfikacja techniczna  – serwery blade wraz wyposażeniem dodatkowym,

 

Załącznik nr 4 do SIWZ –  Specyfikacja techniczna – Urządzenia aktywne sieci,

 

Załącznik nr 4 do umowy  – Wytyczne Zamawiającego w zakresie budowy Active Directory Domain Services dla Prokuratury Generalnej,

 

Załącznik nr 4.1 do umowy  –  Konwencja nazewnicza obiektów AD DS dla Prokuratury Generalnej,

 

Załącznik nr 4.2 do umowy – Wytyczne Zamawiającego w zakresie zarządzania i standaryzacji stacji roboczych,

 

Załącznik nr  5 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonanwcy z art. 22  ust. 1,

 

Załącznik nr  5 do umowy – Wytyczne Zamawiającego w zakresie budowy systemu poczty opartego o Microsoft Exchange 2010 Server w Prokuraturze Generalnej,

 

Załącznik nr  5.1  do umowy – Lista testów powdrożeniowych dla systemu Exchange 2010,

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Oprogramowanie antywirusowe,

 

Załącznik nr 7  do SIWZ – Oświadczenie Wykonanwcy,

 

Załącznik nr 7  do umowy – Protokół odbioru jakościowo – ilościowego,

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie  (dotyczy wyłącznie osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia),

 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych,

 

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych,

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Strzałkowska
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-14
Data udostępnienia informacji: 2012-08-14
Liczba odsłon: 1 308