środa, 28 sierpnia 2019

„Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt.”

Beneficjent: Prokuratura Krajowa

Tytuł projektu: „Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt.”

Nr projektu: POWR.02.17.00-00-0032/17-00

Wartość projektu: 2.099.771,73 zł.

Udział Unii Europejskiej: 1.769.084,12 zł.

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 30.06.2019 r.

W dniu 17 lipca 2018 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie projektu  „Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt.” (nr: POWR.02.17.00-00-0032/17-00). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Oś priorytetowa II skupia działania dotyczące 1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, 2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, 3. inwestowania w kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz 4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

W Strategii Sprawne Państwo 2020 dostrzeżono między innymi problemy funkcjonowania prokuratury związane z brakiem rozwiązań proceduralnych, które ułatwiłyby szybkie prowadzenie postępowań. Utrudnieniem w pracy prokuratura szczególnie w sprawach karnych o charakterze wieloosobowym oraz wielowątkowych jest niedostateczne wspomaganie narzędziami informatycznymi poszczególnych procesów oraz organizacja pracy, która jest niedostosowana do rozwoju technologicznego. Efektywne działanie prokuratury wymaga m.in. sprawnego zarządzania posiadanymi informacjami oraz możliwością przeprowadzania analiz niezbędnych dla sprawnego podejmowana decyzji.

I. Zważywszy na powyższe problemy w ramach realizacji celu ogólnego strategii dotyczącego wdrażania zmian systemowych, organizacyjnych i zarządczych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności państwa określono dla prokuratury cel szczegółowy (cel nr 6 Strategii Sprawne Państwo 2020) dotyczący kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnienia funkcjonowania prokuratury.
Kierunki interwencji publicznej określone w Strategii Sprawne Państwo 2020 w zakresie funkcjonowania prokuratury obejmują następujące działania:
1. Poprawa skuteczności prowadzonych postępowań.
W celu skutecznego wspomagania prowadzenia postępowań przygotowawczych przez prokuratorów zasadne jest podjęcie działań zmierzających do wdrożenia i udostępnienia prokuratorom nowoczesnych usług informatycznych oraz rozbudowy systemów informatycznych w tym rozbudowy wdrożonego Systemu Digitalizacji Akt zwanego dalej SDA.

W ramach realizacji tego kierunku niezbędne jest wprowadzanie jednolitej procedury w zakresie wykorzystania posiadanych systemów informatycznych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Prokuratury. Skutkiem działań w tym zakresie będzie skrócenie czasu trwania postępowania oraz redukcja kosztów.
2. Podnoszenie kompetencji kadr prokuratury.
Jednym z celów jest podniesienie kompetencji pracowników prokuratury w zakresie przetwarzania informacji przy użyciu posiadanych systemów informatycznych w toku prowadzonych postępowań, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej prokuratury. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zwiększenie liczby szkoleń specjalistycznych dla pracowników prokuratury oraz dostosowanie tematyki szkoleń do bieżących potrzeb.

a) Kierunki interwencji publicznej w zakresie działania prokuratury w ramach celu 6 Strategii przyczynią się w szczególności do:
wzrostu efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez skrócenie czasu trwania postępowań,
b) wzrostu zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez zapewnienie możliwości realizacji praw stron w postępowaniu,
c) wprowadzenia efektywnych mechanizmów zarządzania i wzrostu standardów pracy prokuratorów poprzez ukształtowanie jednolitego sposobu wykonywania poszczególnych obowiązków służbowych niezależnie od szczebla oraz umiejscowienia jednostki prokuratury, w której prowadzona jest sprawa.

II. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji zostały ujęte w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 w perspektywie rozwoju, która zakłada podniesienie kompetencji prokuratorów.
1. W ramach w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 określono następujący cel strategiczny dla funkcjonowania prokuratury – poprawa sprawności i jakości działania prokuratury. W ramach realizacji założonego celu prowadzone będą działania związane z usprawnieniem procesów poprzez wprowadzenie jednolitych procedur w zakresie sposobu wykonywania poszczególnych obowiązków służbowych niezależnie od szczebla oraz umiejscowienia jednostki prokuratury, w której prowadzona jest sprawa.
2. Dla celu strategicznego Zwiększenie spójności działania (konsolidacja) określono następujący działanie – podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej.
Osiągnięcie założonego celu zostanie zrealizowane poprzez ujednolicenie sposobu wykonywania przez pracowników prokuratury obowiązków służbowych, niezależnie od szczebla oraz umiejscowienia jednostki prokuratury, w której prowadzona jest sprawa. Ujednolicenie nastąpi poprzez wprowadzenie ogólnych zasad wykonywania obowiązków służbowych i przeszkolenie w tym zakresie pracowników.

III. Zadania, które przewidziano w planowanej interwencji są zgodne z Priorytetem Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. W treści PI 11i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform,  z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. Wśród celów szczegółowych PI11i pkt 2 wskazano „Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze” który jest planowany do osiągniecia poprzez realizację niniejszego projektu. Należy także wskazać, że zaplanowane zadania są zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SzOOP) Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W szczególności Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Jednym z jego celów jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach wskazanego Działania 2.17 zostały określone typy projektów wśród, których pod poz. 1 zawarto „Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta” zaś pod poz. 3 „Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego”. W niniejszym projekcie Beneficjent osiągnie cel, którym jest opracowanie „Metodyk…” poprzez zrealizowanie zadań projektowych 1-3, a następnie dokona ich wdrożenia do praktyki poprzez przeprowadzenie szkoleń.

Projekt „Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt” realizowany w latach 2017-2018, który obejmuje opracowanie:1. modelu procesów2. analizy wykorzystania SDA3. metodyki postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt,4. przeprowadzenie szkoleń, które obejmą 2000 pracowników prokuratury z czego 1882 prokuratorów oraz 118 analityków kryminalnych.    W ramach projektu przewidziane są działania mające na ujednolicenie sposobu wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu digitalizacji akt do realizacji czynności postępowania karnego. System Digitalizacji Akt jest oprogramowaniem, które zostało stworzone w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wdrożony system umożliwia digitalizację akt oraz ich analizę. SDA umożliwia dostęp do zdigitalizowanych dokumentów pracownikom innych jednostek prokuratury oraz przekazywanie danych w formie elektronicznej. Wdrożenie systemu SDA pozwoliło uczestnikom postępowania karnego zapoznawania się z aktami postępowań przygotowawczych oraz udostępnianie akt w formie elektronicznej przez osoby posiadające status uczestnika postępowania (w szczególności strony, obrońcy, pełnomocnicy).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28
Data udostępnienia informacji: 2019-08-28
Liczba odsłon: 2 120

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj