add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 7-8/2020 – Prokuratura Krajowa
wtorek, 15 września 2020

Numer 7-8/2020

Spis treści

Table of contents
Artykuły/Articles

 • prof. dr hab. Jacek Giezek, Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat, Przewodniczący Komisji Etyki przy NRA, prof. dr hab. Piotr Kardas, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, Wiceprezes NRA

Wyłączenie odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania i nadużycie władzy publicznej w okresie epidemii – kilka uwag o osobliwościach epizodycznych regulacji prawnych

Exclusion of criminal liability for abuse of trust and public power during the pandemic: remarks on peculiarities of legal regulations for fixed-term derogations

 • prof. dr hab. Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowackim i polskim prawie karnym środowiska

Liability of legal persons in German, Czech, Slovak, and Polish environmental criminal law 

 • prof. dr hab. Romuald Kmiecik, Lublin

Ekstensja zarzutów apelacyjnych (art. 447 § 1–3 k.p.k.) a zakaz reformationis in peius – z problematyki fikcjonalizmu procesowego

Extension of appellate issues (Code of Criminal Procedure, Article 447 (§§1–3) versus prohibition of reformatio in peius: procedural fictionalism 

 • dr hab. Mariusz Muszyński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego)

Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli

Request for a preliminary ruling as an instrument for interpretation of EU law: essence, limits and control options 

 • dr hab. Monika Klejnowska, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podstawy prawne uchylenia orzeczenia w procesie karnym

Legal grounds for a reversal of a ruling in criminal proceedings 

 • dr hab. Artur Kotowski, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, asystent-specjalista, członek Biura Studiów i Analiz w Izbie Karnej Sądu Najwyższego

O formularzach uzasadnień w sprawach karnych

Statement of reasons forms in criminal cases 

 • prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski

Transakcje handlowe, w których dłużnikiem jest organ publiczny. Niektóre problemy ochrony wierzycieli 

Commercial transactions with public authorities as debtors. Creditor protection problems 

 • prof. dr hab. Maciej Gutowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, adwokat, redaktor naczelny czasopisma „Palestra”

Sankcja nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej na podstawie nowego art. 3871 k.c.

Sanction of invalidity of agreements on fiduciary transfer of title to residential property for securing a debt, based on new Article 3871 of the Civil Code 

 • dr Krystyna Patora, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Współpraca prokuratora z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 299 k.k. 

Collaboration between prosecutors and the General Inspector of Financial Information in criminal matters involving offences under Article 299 of the Penal Code 

 • dr hab. Grzegorz Maroń, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ślubowanie funkcjonariusza Policji w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej 

Police officer’s oath of office in the Polish legal order

Materiały szkoleniowe/Training materials

 • Maciej Świętek, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Badania mechanoskopijne kluczem do rozwiązania wielu trudnych spraw karnych

Toolmarks examination as the key to solving many difficult criminal cases 

Glosy/Commentaries

do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 marca 2020 r., sprawa C–717/18 (dot. ENA) – oprac. dr Grzegorz Krysztofiuk

to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 3 March 2020 in case C–717/18 (concerns EAWs) – by Grzegorz Krysztofiuk, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-09-15
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 6 489

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj