piątek, 15 stycznia 2021

PO IV WOS 1111.1.2021

Ogłoszenie o konkursie Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko zastępcy głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu. Miejsce pracy –Bydgoszcz

Zakres wykonywanych zadań:

1.      wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki,

2.      prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków,

3.      sprawowanie bieżącej kontroli nad legalnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych,

4.      uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych,

5.      uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych,

6.      prowadzenie  ewidencji zaangażowania oraz sum depozytowych,

7.      sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,

8.      rozdzielanie zadań i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych i finansowych w zastępstwie Głównego Księgowego,

9.      księgowanie zdarzeń gospodarczych.

 

 

Wymagania niezbędne:

1.      pełna zdolność do czynności prawnych,

2.      nieposzlakowana opinia,

3.      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.      przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości bądź ukończona średnia szkoła policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna na kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

6.      umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe),

7.      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.),

8.      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

9.      znajomość zagadnień związanych z naliczaniem płac oraz rozliczaniem świadczeń osobowych,

10.  odporność na stres, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość,  dokładność

11.  umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

1.      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

2.      posiada umiejętność kierowania zespołem,

3.      posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

4.      posiada znajomość zagadnień dotyczących gospodarowania majątkiem,

5.      posiada znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozliczania ZFŚS,

6.      posiada umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych lub finansowych.

Dodatkowym atutem będzie:

1.      znajomość przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 577 ze zm.),

2.      doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości,

3.      umiejętność obsługi platform bankowości elektronicznej (NBP, inne), TREZOR, e-PUAP oraz znajomość programu Płatnik,

4.      samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

5.      komunikatywność,

6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

7.      umiejętność organizacji pracy,

8.      zdolności analityczne.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.      list motywacyjny i życiorys  (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu     o konkursie),

2.      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

7.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8.      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  5  lutego 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400 ze zm.).

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2.      etapu drugiego – testu obejmującego pytania jednokrotnego wyboru z dziedziny rachunkowości, finansów publicznych oraz sprawozdawczości finansowej (test trwa 30 min.).

3.      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej oraz praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera  podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni  o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

 

Prokurator Okręgowy

w Bydgoszczy

 

Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-01-15
Data udostępnienia informacji: 2021-01-15
Liczba odsłon: 628

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj