piątek, 12 kwietnia 2019

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wilczej 14b

Skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wilczej 14b

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygniecie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotyczące nieruchomości przy ul. Wilczej 14b.

Co prokurator zarzucił w skardze

Prokurator zakwestionował dokonaną przez organ wykładnię przepisów art. 30 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, wpływającą na treść rozstrzygnięcia.

W skardze prokurator wskazał, iż na organie administracji, w toku postępowania administracyjnego, ciąży powinność dokonania korekty podmiotowej w razie zaistnienia warunków przez ustawodawcę wskazanych.

W decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego do gruntu przy ul. Wilczej 14b z 2010 roku Prezydent m. st. Warszawy, w sposób nieprawidłowy oznaczył krąg adresatów rozstrzygnięcia, wadliwie, sprzecznie z normą prawną, stosując w tej mierze regulację przewidzianą art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, a wadliwość ta nie pozostawia wątpliwości co do konieczności wyeliminowania przez sąd rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.

Sprzeciw od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sprzeciw od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2010 roku, zmieniającej w sferze podmiotowej decyzję własną o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu przy ul. Wilczej 14b, tj. zmianę decyzji ostatecznej, po śmierci beneficjentki, do której była adresowana.

Decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa

W złożony środku prawnym, prokurator wskazał na rażące naruszenie prawa, albowiem nie jest dopuszczalna zmiana decyzji administracyjnych mających charakter związany. W ocenie prokuratora niedopuszczalna była zmiana przez organ decyzji własnej na rzecz innego podmiotu aniżeli adresaci pierwotnej decyzji, bowiem jedynie przepis materialnoprawny, pozostawiający organowi luz decyzyjny w przedmiocie rozstrzygnięcia, umożliwia zmianę decyzji w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego.

Pierwsza decyzja SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w lipcu 2018 roku uwzględniło sprzeciw prokuratora i stwierdziło, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 2010 roku wydana została z rażącym naruszeniem prawa, jednakże nie można stwierdzić jej nieważności z powodu wywołania nieodwracalnych skutków prawnych.

Kolejna decyzja SKO

Wskutek wniosku strony postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z lipca 2018 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło  decyzję własną w całości i nie stwierdziło nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z 2010 roku.

Uznano, że zmiana kręgu podmiotowego postępowania toczącego się w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego jest możliwa, bowiem brak jest w tym zakresie wyraźnych przeszkód prawnych, zaś instytucja zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zakłada dynamikę stosunków społecznych, pozwalając aktualizować rozstrzygnięcia administracyjne.

Prokurator kwestionując dokonaną przez organ wykładnię przepisów, wniósł skargę na rozstrzygniecie SKO w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-12
Data udostępnienia informacji: 2019-04-11
Liczba odsłon: 2 573