piątek, 22 marca 2019

Skuteczna skarga Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydaną w sprawie dotyczącej byłego „Zachemu”

Skuteczna skarga Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydaną w sprawie dotyczącej byłego „Zachemu”

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, działając w oparciu o przepisy Ustawy o prokuraturze oraz kodeksu postępowania administracyjnego, zgłosiła swój udział w kilku postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami ochrony środowiska w sprawach dotyczących działań zapobiegawczych i naprawczych środowiska gruntowo-wodnego na tzw. terenach „pozachemowskich". 

Syndyk zobowiązany do przeprowadzenia działań zapobiegawczych

Jedno z tych postępowań dotyczy wydanej 23 stycznia 2018 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzji nakładającej na syndyka masy upadłości Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych, których celem jest przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu się szkody w środowisku powstałej na skutek negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na terenie działki nr 9/105 obręb 137 w Bydgoszczy (oddziałujących m.in. na obszar osiedla Łęgnowo-Wieś w Bydgoszczy).

W decyzji tej określono zakres i sposób przeprowadzenia działań i czynności zmierzających do ograniczenia oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez poddanie środowiska gruntowo-wodnego stosownej remediacji w celu osiągnięcia tzw. dobrego stanu chemicznego wód podziemnych w obszarze działań zapobiegawczych.

Postępowanie umorzone w wyniku odwołania syndyka

Na skutek wniesionego przez syndyka odwołania, wskazane wyżej rozstrzygnięcie RDOŚ w Bydgoszczy zostało uchylone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który decyzją z dnia 17 września 2018 roku, umorzył toczące się w przedmiotowej sprawie postępowanie.

Prokurator wniósł o uchylenie decyzji o umorzeniu postępowania

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy, który w październiku 2018 roku skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zarzucając organowi naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. W efekcie prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi II Instancji do ponownego rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę prokuratora i mocą wydanego wyroku uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-22
Data udostępnienia informacji: 2019-03-21
Liczba odsłon: 2 093