czwartek, 02 sierpnia 2018

Sprzeciw prokuratora od decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości warszawskiej przy ul. Karowej 14/16

Sprzeciw prokuratora od decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości warszawskiej przy ul. Karowej 14/16

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zaskarżył sprzeciwem skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z 29 czerwca 2009 roku, ustanawiającą na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu o łącznej powierzchni 1124 m2, położonego w Warszawie przy ul. Karowej 14/16 na rzecz nabywców roszczeń.

Decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności w/w decyzji, wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W złożonym środku prawnym wskazał, że organ dekretowy wydał zaskarżoną decyzję, pomimo wiedzy, iż na podstawie układu indemnizacyjnego z dnia 15 października 1971 roku zawartego pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Kanady, dawni wspólnicy przedwojennej spółki „Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe Horacy Heller SA”, do której należała nieruchomość, pozostają na liście beneficjentów.

Wspólnicy przedwojennej spółki uzyskali odszkodowanie

Oznaczało to, że osoby te, będąc obywatelami kanadyjskimi uzyskały odszkodowanie za mienie znacjonalizowane w Polsce. Organ dekretowy posiadał także informacje, że Ministerstwo Finansów czyni starania o uzyskanie stosownych dokumentów, w celu podjęcia działań w trybie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 roku o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych  (Dz. U. nr 12 poz. 65).

Wyjaśnienie kwestii wypłaty odszkodowania na mocy układu indemnizacyjnego z Rządem Kanady miało w postępowaniu reprywatyzacyjnym dotyczącym nieruchomości przy ul. Karowej 14/16 kluczowe znacznie dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego i prawnego.

Grunt przeszedł na rzecz Skarbu Państwa

W niniejszej sprawie wspólnicy przedwojennej spółki – dawnego właściciela nieruchomości zostali finansowo zaspokojeni, co powodowało, że nieruchomość – grunt przeszedł na rzecz Skarbu Państwa, wobec tego roszczenia do niego nie mogły być  skutecznie zbyte przez reaktywowane na potrzeby postępowania reprywatyzacyjnego  „Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe Horacy Heller SA” i stanowić przedmiotu dalszego obrotu, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji

W złożonym środku prawnym, prokurator, wskazując na konsekwencje wynikające z treści art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., domaga się stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. at. Warszawy z 2009 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-08-02
Data udostępnienia informacji: 2018-08-02
Liczba odsłon: 1 974